top of page
Търсене

Заместваща грижа

Друга сходна социална услуга на асистентската подкрепа, от която могат да се възползват родителите на деца с трайни увреждания, семействата по чл. 26 от Закона за закрила на детето, семействата и лицата, които полагат грижа в домашна среда за пълнолетни лица с трайни увреждания в невъзможност за самообслужване и за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, е правото на заместваща грижа.


Заместващата грижа се предоставя за срок, не по-дълъг от 30 дни в рамките на една календарна година. Тя може да се предоставя в домашна среда, специализирана среда, в която се осигурява резидентна или дневна грижа, и в домовете на приемни семейства. Приемните семейства полагат заместваща грижа само за деца.


Финансирането на заместващата грижа от държавния бюджет се извършва съгласно стандарта за делегирана от държавата дейност за съответната социална услуга, чрез която се предоставя грижата, или по реда на Закона за закрила на детето в случаите, когато грижата се осигурява от приемно семейство. Ако лицата по ал. 1 получават възнаграждение или финансова помощ, финансирани от държавния бюджет, във връзка с полаганата от тях грижа за децата или за други членове на семейството, те не могат да ги получават за срока, в който заместващата грижа се осигурява без заплащане на такси от лицата.


Условия и ред за ползване на заместваща грижа

В чл. 54 – 59 от Правилника за прилагане на ЗСУ е постановено, че родителите на деца с трайни увреждания, семействата по чл. 26 от Закона за закрила на детето, семействата и лицата, които полагат грижа в домашна среда за пълнолетни лица с трайни увреждания в невъзможност за самообслужване и за възрастни хора в невъзможност за самообслужване могат да заявят желание за ползване на заместваща грижа устно - на място или по телефон, или писмено, включително по електронен път:


1. в дирекция "Социално подпомагане" по настоящия им адрес - когато желанието е за ползване на финансирана от държавния бюджет заместваща грижа, която се предоставя в специализирана среда за осигуряване на резидентна грижа;


2. в общината по настоящия им адрес, когато:

а) желанието е за ползване на финансирана от общинския бюджет заместваща грижа;

б) желанието е за ползване на финансирана от държавния бюджет заместваща грижа, която се предоставя в домашна среда или в специализирана среда за осигуряване на дневна грижа.


Насочването, оценката на потребностите и подготовката на плана за подкрепа се извършват по реда на глава втора, раздел I и раздел II (процедурите по насочване, извършване на оценка и план) с участието на лицето, което основно полага грижи, и лицето, за което се иска осигуряване на заместваща грижа. В индивидуалния план за подкрепа се включва:

1. график за ползване на заместващата грижа в рамките на периода, за който ще се осигури;

2. начин за ползване на заместващата грижа (целодневно, включително няколко поредни дни, нощна грижа, съботно-неделно, денонощно, включително няколко поредни денонощия, почасово);

3. срок за ползване на заместващата грижа;

4. целите и резултатите, които трябва да се постигнат за удовлетворяване на потребностите на лицето.


При спешни случаи, поради инцидентно възникнала кризисна ситуация в семейството насочването за ползване на услугата, чрез която се осигурява заместваща грижа, се извършва в рамките на деня, в който е направено искането. Семействата по чл. 26 от Закона за закрила на детето могат да заявяват желание за ползване на заместваща грижа по реда на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.


Осигуряването на заместваща грижа от приемни семейства е по реда на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето и Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях. Заместваща грижа се осигурява при наличие на някое от следните условия:

1. заболяване на лицето, което обичайно полага грижата, без значение дали лечението ще се проведе в домашни условия или в болнично заведение, когато друг член на семейството не може да осигури адекватна грижа за лицето, за което се иска заместваща грижа;

2. необходимост от краткосрочно заместване по семейни причини на лицето, което обичайно полага грижата, когато друг член на семейството не може да осигури адекватна грижа за лицето, за което се иска заместваща грижа;

3. необходимост от осигуряване на лично време на лицето или семейството, което обичайно полага грижата;

4. необходимост от осигуряване на лично време на приемно семейство, при което има настанено дете по реда на Закона за закрила на детето;

5. участие на лицето, което обичайно полага грижата, в различни групи за подкрепа, обучения или други дейности;

6. лицето, за което е заявено желание за осигуряване на заместваща грижа, не ползва социалната услуга, чрез която се осигурява исканата заместваща грижа.

Заместваща грижа за деца се предоставя само в домашна среда и в специализирана среда, чрез която се осигурява дневна грижа. Заместваща грижа за деца в специализирана среда, чрез която се осигурява резидентна грижа, може да се предоставя само за деца с трайни увреждания, които имат нужда от постоянно медицинско наблюдение и медицинска грижа.Comments


bottom of page