top of page
Търсене

Процедури по явяване пред ТЕЛК

Отговаря ли състоянието на лицето на критериите за трайно намалена трудоспособност?

За да се отговори на този въпрос, най-добрата първа стъпка е консултацията с лекуващия лекар и личния лекар – те са наясно с развитието на поставената диагноза и евентуалните съпътстващи симптоми. В случай, че те потвърдят необходимостта от явяване пред ТЕЛК комисия, следват няколко стъпки.


Личният лекар попълва реквизитите на формуляр Е213 по искане на НОИ и подготвя медицинската документация на лицето за извършване на експертизата за трайно намалена работоспособност и/или вида и степента на увреждане в случаите, при които за конкретно заболяване са извършени консултации и изследвания през последните 12 месеца, предхождащи явяването пред ТЕЛК, и резултатите от тях са налични в медицинската документация на лицето към направлението по ал.2. А за лицата, които нямат личен лекар – лекуващият лекар прилага копия на същите, без да се налага повторното им назначение или извършване.


Ето защо, воденето на изрядна медицинска документация – копирането и сканирането на документите от провежданите консултации, изследвания и епикризи от болнично лечение – е от изключителна важност.


Явяващият се пред ТЕЛК попълва декларация Обр.СРЗИ 20-03 Приложение №11, ал. 1 до Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) чрез регионална картотека на медицинската експертиза (РКМЕ).


!!! По време на извънредно положение ТЕЛК могат да взимат решения и само по документи, без преглед на място, което означава, че ако лицето не се яви на насрочената дата пред ТЕЛК, комисиите имат правото да вземат решение само по документи !!!


В случаите, в които гражданите трябва да изпратят допълнителни изследвания и консултации и това е неизбежно, ТЕЛК следва да уведомят съответните лица писмено, с известия за доставка на писмото.

Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, чиито срок изтича по време на извънредното положение, продължават действието си до два месеца след отмяната на извънредното положение. това е записано в обнародвания закон за извънредното положение.


Какво включва извършената от ТЕЛК експертиза?

Според чл. 61. (1) експертизата на трайно намалената работоспособност включва определяне на:

1. степента на трайно намалената работоспособност в проценти спрямо здравия човек;

2. потребността от чужда помощ и срока;

3. срока на инвалидността и датата, на която изтича определеният срок на инвалидност;

4. началната дата на трайно намалената работоспособност (дата на инвалидизиране);

5. причинната връзка между увреждането и настъпилата неработоспособност (смърт) по повод на трудова злополука, професионална болест, военна инвалидност, гражданска инвалидност;

6. причинната връзка между увреждането (смъртта) и условията на труд (извършваната работа) по време на злополуката, включително при военна и гражданска инвалидност;

7. противопоказаните условия на труд;

8. трудоспособно ли е лицето за работното си място и необходимостта от трудоустрояване;

9. характера на заболяването - професионален или общ.

(2) експертизата на вида и степента на увреждане включва определянето на:

1. степента на увреждане в проценти спрямо здравия човек;

2. потребността от чужда помощ и срока;

3. срока на инвалидността и датата, на която изтича определеният срок на инвалидност;

4. дата на инвалидизиране;

5. препоръки за по-нататъшно наблюдение и рехабилитация.

(3) на лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 ксо, които не работят, не се определят противопоказани условия на труд.


Според чл. 63. (3) при наличие на множествени увреждания, посочени като отправни точки в приложение № 1, процент на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждане) се определя по методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждане) в проценти съгласно приложение № 2.


Comentarios


bottom of page