top of page
Търсене

Асистентска подкрепа

Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за:

1. самообслужване;

2. движение и придвижване;

3. промяна и поддържане на позицията на тялото; 4. изпълнение на ежедневни и домакински дейности;

5. комуникация.


Тя може да бъде предоставена на:

 • лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Насочването за ползване на асистентска подкрепа, която се финансира от държавния и общинския бюджет, се извършва само от общината, която предоставя услугата. Тя организира предоставянето на асистентската подкрепа по начин, който да позволи комплексно предоставяне на различните видове социални услуги в домашна среда.


Асистентска подкрепа не се предоставя на лица, ползващи резидентна грижа, както и за времето, през което се ползва заместваща и целодневна грижа, и за времето на престой в лечебно заведение.


Асистентът в тази социална услуга е лице, полагащо почасови грижи в домашна среда за лица с трайни увреждания или лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване с цел подкрепа за самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация, като за положената грижа получава възнаграждение.


Възможности за ползване на асистентска подкрепа по Закона за личната помощ

Със ЗЛП се уреждат условията и редът за предоставянето и ползването на лична помощ от хора с трайни увреждания. Чрез нормативния акт се цели подпомагане на хората с трайни увреждания да упражняват основните си права, да имат възможности за избор, независим живот, активно включване и участие в обществото и достъп до услуги и дейности.


Възможни ползватели по механизма са:

1. Човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ (това обхваща възрастните и децата с право на чужда помощ);

2. дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.


Освен това:

 • Ползвател на лична помощ може да е дете с трайно увреждане, за което се получава месечна помощ по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца, или лице, което получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване.

 • Ползвател на лична помощ може да бъде и потребител на социални услуги с изключение на социалните или интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа.

 • Ползвател на лична помощ може да бъде и чужденец с трайно увреждане, който има разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, чужденец с трайно увреждане, на когото е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут, чужденец с трайно увреждане, ползващ се от временна закрила, и лице, за което това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна, при условие че степента на трайно намалена работоспособност или видът и степента на увреждане са определени по реда на действащото законодателство в Република България и отговаря на изискванията за получаване на добавка за чужда или месечна помощ по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца.

Максималният брой часове, финансирани от държавния бюджет за лична помощ, са до 168 часа месечно, или до 8 часа грижа на ден за ползвател.Права на ползвателите

 • Ползвателят на лична помощ, упълномощеното от него лице или законният представител имат правото да избират изберат асистентите; да участват в договарянето на условията на заетостта; да участват в управлението и контрола на вида и времетраенето на положения труд; да уведомяват писмено доставчика на лична помощ за конфликт с асистента.

 • В случаите, при които ползвател на лична помощ е малолетен или поставено под пълно запрещение лице, той се представлява от законния му представител, а когато е непълнолетен или поставено под ограничено запрещение лице, се иска съгласието на законния му представител.

Определящо за ползването на личната помощ е едновременното наличие на пет предпоставки:


1. Определено право на чужда помощ в експертните решения на хората с увреждания;


Съгласно чл. 61, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 68 от Наредбата за медицинската експертиза (в сила от 27.06.2017 г., приета с ПМС № 120 от 23.06.2017 г., обн. ДВ. бр.51 от 27 юни 2017 г.), чуждата помощ се определя от Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК)/Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) на лица, които не са в състояние да се обслужват самостоятелно при задоволяване на ежедневните си потребности. Потребността от чужда помощ се установява при степен на трайно намалена работоспособност (степен на увреждане) над 80 на сто ТЕЛК и НЕЛК, докато при децата чужда помощ може да се определи и при степен на увреждане под 90 на сто в зависимост от естеството на заболяването и възможността за отглеждането им извън семейството (ясла, детска градина, училище и други).


2. Извършена оценка на потребностите по Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и издадено направление за ползване на механизма лична помощ с брой часове;

 • В Закона за личната помощ се препраща към индивидуалната оценка на потребностите, извършвана по Закона за хората с увреждания.

 • Броят на часовете за лична помощ се определя в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания въз основа на четири степени, както следва:

a. първа степен на зависимост – до 15 часа месечно право на лична помощ;

b. втора степен на зависимост – до 42 часа месечно право на лична помощ;

c. трета степен на зависимост – до 84 часа месечно право на лична помощ;

d. четвърта степен на зависимост – до 168 часа месечно право на лична помощ.

 • Компетентен орган да изготви оценката е специализираният отдел в дирекциите "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес на човека с увреждания.

 • Право да подадат заявление-декларацията за оценка на потребностите са човека с увреждане или упълномощено от него лице; родителя (осиновителя), настойника или попечителя на човек с увреждане; лице, на което са възложени грижи за дете с увреждане по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; ръководителя на социалната или интегрираната здравно-социална услуга за резидентна грижа, която ползва дете с увреждане; директора на дирекция "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане при самосезиране.

 • Към заявление-декларацията задължително се представя и самооценка на човека с увреждания за затрудненията в домашни условия и извън тях по образец.

 • Чрез формуляра за оценка се установяват и нуждите на човека с увреждания от предоставяне на лична помощ, съобразно Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания.

 • Въз основа на заключенията в оценката органът за социално подпомагане издава направление за предоставяне на лична помощ с определен брой часове. Направлението може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс.

 • Срокът на валидност на оценката на потребностите е обвързан със срока на експертното решение за определяне процента на трайно намалената работоспособност или вида и степента на увреждане. Единствено при пожизнените експертни решения срокът на валидност на оценката е 5 години. Гражданите с определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто, установени след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и гражданите с намалена работоспособност, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), се приемат, че имат пожизнени експертни решения. Това означава, че и техните индивидуални оценки на потребностите имат 5-годишен срок на валидност.

3. Подадено заявление-декларация от човека с увреждания за включване в механизма, подадено в общинската администрация по настоящия му адрес.


 • Нуждаещият се от ползване на лична помощ следва да подаде лично, чрез упълномощено от него лице или чрез законния си представители заявление-декларация по образец пред общинската администрация по настоящия му адрес. Към заявление-декларацията се прилага и направлението за ползване на личната помощ с определения брой часове по чл. 25, ал. 2 от ЗХУ. В заявлението лицето декларира, че не получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности.

 • Документите могат да се подават с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.), и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. При доказана с медицински документ необходимост за хора със сериозни увреждания и невъзможност за придвижване, без близки, документите може да се приемат и в дома на човека с увреждане.

!!! Срокът за разглеждане на документите от общинската администрация и проверка за съответствие с изискванията на закона е 7-дневен от постъпване на документите или от отстраняване на констатираните на непълноти в документите. В рамките на този срок кметът на общината подготвя сключването на споразумение между ползвателя, асистента и доставчика!!!


4. Изричен отказ от добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ или в случаите, при които ползвател на лична помощ е дете с увреждане, за което се получава месечна помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца /ЗСПД/ – отказ от сума в размер до 380 лв. от помощта.

 • Важно условие за включване в механизма лична помощ е изричното съгласие в заявление-декларацията на човека с увреждания добавката за чужда помощ по чл. 103 от КСО да не се получава повече от нуждаещия се от асистентска подкрепа, а да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане и да се изплаща като част от възнаграждението на личните асистенти.

 • По сходен начин е уреден въпросът при децата с увреждане, за които се получава месечна помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от ЗСПД. В тези случаи сума в размер до 380 лв. от помощта, като конкретният размер съответства на определения брой часове в индивидуалната оценка на потребностите, се превежда за изплащане на възнаграждението на асистента.

5. Определяне на личен асистент, който да полага грижи за човека с увреждане.


Още при подаването на заявление-декларацията в общината по настоящ адрес кандидатът за ползвател има право да посочи асистент и асистент-заместник.

Асистентът следва да не е поставен под запрещение; да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него като извършител на домашно насилие да не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие. Това означава, че може да е с увреждане и да е пенсионер (да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване).


С последните изменения, в сила от 1 януари 2021 г., се дава възможност на доставчика на лична помощ да поставя и други изисквания към асистентите по своя преценка в зависимост от потребностите на ползвателя.


Кандидатите за асистенти могат да предоставят документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент, или документ, удостоверяващ наличието на подходящо образователно и/или квалификационно равнище. При възможност от страна на доставчика, може да се провежда въвеждащо обучение на кандидатите за асистенти.


Редът и срокът за предоставяне и ползване на личната помощ, както и правата и задълженията на страните се определят в споразумение между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ, въз основа на което се сключва трудов договор между доставчика на лична помощ, в качеството на работодател, и избрания асистент (работник), при спазване на действащите правила и норми. Споразумението се сключва за срока на издаденото направление за предоставяне на лична помощ.


Предвидено е, че изпълнението на задълженията по трудовия договор на асистента започва от 1-во число на месеца, следващ месеца на сключване на договора. Договорът на асистент-заместника е от датата, определена в договора за начало на неговото изпълнение.


Асистентите получават възнаграждение, като часовата ставка се определя въз основа на коефициент 1,4 от размера на минималната часова работна заплата, установена за страната за съответната година; социално осигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на работодателя, ако асистентът не е осигурен на друго основание, и допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.

Възнаграждението на асистента се определя въз основа на отработените часове за един календарен месец чрез отчет, представен на доставчика на личната помощ и се изплаща до 20-то число на месеца, следващ отчетния.


До 31 декември 2021 г. коефициентът на часовата ставка за положен труд е 1,2. За 8-часов работен ден възнаграждението ще бъде 780 лв. на месец.


Comments


bottom of page