top of page
Търсене

Директно отпускана финансова подкрепа

Един от основните подходи за подпомагане на хората с увреждания се състои в оказване на ликвидна финансова подкрепа и финансови облекчения от разходите, които са задължителни или често налагащи се за всеки един гражданин. По този начин са компенсирани поне част от разходите за медицинска грижа, медикаменти и друг вид помощ на хората с увреждания.


Към момента, българската държава подпомага хората с увреждания по няколко начина:

  • чрез директно отпускане на финансова подкрепа;

  • посредством предоставяне на възможности за ползване на данъчни облекчения;

  • чрез освобождаването от заплащане на определени такси.


В настоящата публикация представена информация за директното отпускане на финансова подкрепа. Ако искате да се информирате за останалите две възможности - кликнете върху оранжевите надписи по-горе.


Директното отпускане на финансова подкрепа може да се осъществи по два начина – чрез месечна финансова подкрепа или посредством целева финансова подкрепа.


1. Месечна финансова подкрепа

В зависимост от възрастта на лицето с увреждания, месечната финансова подкрепа може да бъде отпускана:

  • На самото лице с увреждане, при условие, че то има навършени 18 години – по чл. 70 от Закона за хората с увреждания;

  • На родителите, отглеждащи деца с увреждания, когато те са под 18-годишна възраст – по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца;

Как се определя размера на месечната финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания?

Съгласно чл. 68 от Закона, размерът на финансовата подкрепа на хората с увреждания се определя в зависимост от потребностите им, определени в индивидуалната оценка Подкрепата е предназначена за компенсиране на разходите, свързани с преодоляване на затрудненията, предизвикани от вида и степента на увреждане.


Съгласно чл. 70 право на месечна финансова подкрепа имат хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст, както следва:


1. от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане - в размер 7 на сто от линията на бедност или 25,83 лв. за 2021 г.;

2. от 71 до 90 на сто степен на увреждане - в размер 15 на сто от линията на бедност или 55,35 лв. за 2021 г.;

3. над 90 на сто степен на увреждане - в размер 25 на сто от линията на бедност или 92,35 лв. за 2021 г.;

4. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест - в размер 30 на сто от линията на бедност или 110,70 лв. за 2021 г.;

5. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност - в размер 57 на сто от линията на бедност или 210, 33 лв. за 2021 г.


Линията на бедност е монетарен показател за идентифициране на бедните в обществото, определен с постановление на Министерския съвет.

Линията на бедност за 2021 г. е в размер на 369 лв.


Как се определят отпускането и размерът на семейната финансова помощ за деца?

Родители (осиновители) на деца с увреждания, както и семействата на роднини или близки и приемните семейства, при които са настанени деца с трайни увреждания по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, имат право на по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца, ако отговарят на следните условия:


1. детето е до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст;

2. детето живее постоянно в страната;

3. не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.


Месечните помощи се отпускат независимо от доходите на семейството.

Размерите на месечните помощи се определят ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България, като не може да бъдат по-ниски от предходната година и се определят в зависимост от степента на увреждането или степента на намалената работоспособност. Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2021 г. е, както следва:


1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 930 лв.;

2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 450 лв.;

3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 350 лв.


Размерът на месечната помощ за семействата на роднини или близки и приемните семейства, при които са настанени деца с трайни увреждания по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, са:

1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 490 лв.;

2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 420 лв.;

3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 350 лв.


2. Целева финансова подкрепа

Целевите помощи са 5 вида и се отпускат за семейства на деца и възрастни с увреждания по Закона за хората с увреждания за:

  • Осигуряване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия по утвърдени стандарти за качество

Хората с увреждания с установена потребност от помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъци, определени от министъра на труда и социалната политика, съгласувано с министъра на здравеопазването, получават целева помощ за изработване, покупка и/или ремонт на съответното средство, с изключение на медицинските изделия, които се заплащат напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса. Такава целева помощ се получава след представяне на медицински документ, издаден от лекарските консултативни комисии, ТЕЛК или НЕЛК, удостоверяващ необходимостта от помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия и техния вид, съобразно конкретните нужди на човека с увреждане.

  • Покупка на лично моторно превозно средство

Хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право на целева помощ за покупка на лично моторно превозно средство до четирикратния размер от линията на бедност за съответната година, ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от линията на бедност. Хората с трайни увреждания получават целевата помощ по ал. 1, ако отговарят и на следните допълнителни условия:


a. имат определена от ТЕЛК (НЕЛК) над 90 на сто вид и степен на увреждане или трайно намалена работоспособност, и

b. са работещи или учащи.


  • Приспособяване на жилище

Хората с трайни увреждания с над 90 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, както и децата с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, имат право на целева помощ до двукратния размер от линията на бедност за съответната година за преустройство на жилище, ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от линията на бедност.

  • Балнеолечение и/или рехабилитационни услуги

Хората с трайни увреждания с над 90 на сто намалена работоспособност, децата с трайни увреждания и военноинвалидите имат право на целева помощ за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги, която се предоставя веднъж годишно при наличие на медицинско предписание от лекар специалист за необходимостта от провеждане на балнеолечение и/или рехабилитационни услуги, съобразно конкретните им нужди. Целевата помощ по ал. 1 е в размер до 80 на сто от линията на бедност за съответната година, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи. Нуждаещите се с определена потребност от чужда помощ имат право на помощта за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв, в размер до 80 на сто от линията на бедност за съответната година, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи.

  • Наем на общинско жилище

Хората с трайни увреждания с над 90 на сто намалена работоспособност, децата с трайни увреждания и военноинвалидите имат право на целева помощ за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги, която се предоставя веднъж годишно при наличие на медицинско предписание от лекар специалист за необходимостта от провеждане на балнеолечение и/или рехабилитационни услуги, съобразно конкретните им нужди. Целевата помощ по ал. 1 е в размер до 80 на сто от линията на бедност за съответната година, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи. Нуждаещите се с определена потребност от чужда помощ имат право на помощта за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв, в размер до 80 на сто от линията на бедност за съответната година, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи.

Право на целева помощ за наем на общинско жилище имат също така хора с трайни увреждания, които са самотни или са самотни родители с дете с трайни увреждания, когато договорът за наем е сключен с тях, както и ако са поставени под пълно запрещение и договорите за наем са сключени с техните законни представители.

Всички помощи са освободени от данъци, такси и удръжки, освен за надвзети средства за семейни помощи в резултат на счетоводно-техническа грешка или недобросъвестно получени суми.


Comments


bottom of page