top of page
Търсене

Експертен център по вродени сърдечни малформации

Експертният център по вродени сърдечни малформации на пациенти под и над 18-годишна възраст функционира към МБАЛ „НКБ“ ЕАД, София и предлага експертна грижа за следните диагнози:


 • Общ артериален трункус

 • Удвоен изходен отвор на дясната камера

 • Дискордантно свързване на каме­рите с артериите

 • Удвоен камерен входен отвор

 • Междукамерен септален дефект

 • Предсърдно камерен септален дефект

 • Аортопулмонален септален дефект

 • Синдром на Eisenmenger

 • Синдром на хипопластичното дясно сърце

 • Вродена стеноза на аортната клапа

 • Отворен дуктус артериозус

 • Коарктация на аортата

и други.


Ръководител: проф. д-р Марио Станкев


Контакти:

Телефон за контакт с центъра: 02 9211 211

Адрес: гр. София 1309, ул. Коньовица 65

Comments


bottom of page