top of page
Търсене

Програми за насърчаване на заетостта на хора с увреждания

Агенцията за хората с увреждания управлява програми, утвърдени от министъра на труда и социалната политика, съгласно които може да се финансират обичайни работодатели за осигуряване на достъп до работното място, оборудването или приспособяването му за лица с трайни увреждания и повишаване тяхната квалификация и преквалификация. В замяна на тази подкрепа работодателя се задължава да осигури заетост на хората с трайни увреждания за не по-малко от три години.


Кой може да се възползва от подкрепата?

Работодател, на когото е осигурено финансиране, при условие че не ползва преференции по Закона за насърчаване на заетостта, ползва средства от държавния бюджет за 30 на сто от внесените от работодателя осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, задължителното здравно осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване за наетите хора с увреждания по ред, определен с правилника за прилагането на закона.


Законът дава възможност хората с предприемачески дух да стартират самостоятелен бизнес като за това могат да кандидатстват за определен финансов ресурс. Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания утвърждава програми и проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания при условия и по ред, определени с правилника за прилагането на закона.


За осигуряване на заетост за хора с множество трайни увреждания може да се създават центрове за защитена заетост. Техните задачи са да:

1. идентифицират възможността за трудова реализация на хората с множество трайни увреждания;

2. формират трудови навици за работа в обичайна или специализирана работна среда;

3. осъществяват посредничество между хората с множество трайни увреждания и работодателите.


Социални предприятия

Ползвайки европейският опит през 2018 г. в България беше приет Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика. Субекти по този нормативен акт са кооперациите, (които са юридически лица), юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и социалните предприятия.


Предвидени са два вида социални предприятия, които се регистрират към Регистъра към Министерството на труда и социалната политика:


  • Клас А, които трябва да отговарят на следните условия:

1. осъществяват дейност, която произвежда социална добавена стойност, определена съгласно методика, издадена от министъра на труда и социалната политика;

2. управлява се прозрачно с участието на членовете, работниците или служителите при вземане на решения по установена в учредителния договор, устава или друг устройствен документ процедура;

3. не по-малко от 30 на сто, но не по-малко от три лица от наетите в предприятието са хора с трайни увреждания или отглеждат деца с трайни увреждания и получават помощи по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца;


  • Клас А+, които трябва да отговарят на следните условия:

1. осъществяват дейност, която произвежда социална добавена стойност, определена съгласно методика, издадена от министъра на труда и социалната политика;

2. управлява се прозрачно с участие на членовете, работниците или служителите при вземане на решения по установена в учредителния договор, устава или друг устройствен документ процедура;

3. положителният счетоводен финансов резултат на предприятието след данъчно облагане за последния отчетен период се разходва повече от 50 на сто и не по-малко от 7500 лв. за осъществяване на социална дейност или цел;

4. най-малко 30 от наетите лица са хора с трайни увреждания или отглеждат деца с трайни увреждания и получават помощи по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца и са работили без прекъсване в предприятието през последните 6 месеца.


В чл.48 от ЗХУ се определят критериите, на които трябва да отговарят специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания и трудово-лечебни бази. Те трябва да са регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите, да произвеждат стоки или извършват услуги и да имат относителен дял на хората с трайни увреждания, както следва:


1. за специализирани предприятия и кооперации за слепи, слабовиждащи лица и лица с интелектуални затруднения или психични разстройства - не по-малко от 20 на сто от списъчния брой на персонала;

2. за специализирани предприятия и кооперации на лица с увреден слух и друг вид увреждания- не по-малко от 30 на сто от списъчния брой на персонала;


Министърът на труда и социалната политика насърчава социалните предприятия и им оказва подкрепа, като:


1. предоставя методическа помощ при търсенето на специализирано финансиране за дейността им;

2. провежда национални обучителни програми за развитие на управленския им капацитет;

3. създава, регистрира и поддържа отличителна сертификационна марка за социалните предприятия и техните стоки или услуги, като я предоставя за безвъзмездно ползване от социалните предприятия.

4. предлага създаване на обективни индикатори за статистическа отчетност на социалната и солидарна икономика към Националния статистически институт, извършва анализи и предлага промени или нови мерки за насърчаване.


Социалните предприятия клас А+ може да бъдат насърчени чрез:


1. възмездно учредяване в тяхна полза на право на строеж върху имоти – частна общинска собственост, без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците;

В този случай социалното предприятие се задължава да продължи да съществува и да действа като такова за срок, не по-кратък от 10 години от учредяването на правото на строеж, като при неизпълнение на това задължение дължи на общината парично обезщетение в размер 40 на сто от цената на учредяване през първите 5 години и 20 на сто от цената на учредяване през периода от шестата до десетата година;

2. възмездно учредяване на право на ползване върху имоти и вещи – частна общинска собственост, без търг или конкурс след решение на общинския съвет.

3. финансово подпомагане за обучение за повишаване на професионалната квалификация на персонала, по предложение на министъра на труда и социалната политика в рамките на определените със закона за държавния бюджет за съответната година средства за осъществяване на активната политика по заетостта, когато икономическата дейност се извършва изцяло в административните граници на общини, които за предходната година имат равнище на безработица, равно или по-високо от средното за страната.


Допълнителни програми за финансиране


Заедно с правата на хората с увреждания, уредени в Законът за насърчаване на заетостта действат и няколко програми за финансиране, които допълнително мотивират работодателите да включват в екипа си хора с увреждания.


  • Финансиране по национална програма за заетост на хората с увреждания според ЗХУ

Съгласно чл. 44. (1) Агенцията за хората с увреждания може да финансира работодател, съответно орган по назначаване, по национална програма за заетост на хората с увреждания за:


1. осигуряване на достъп до работното място за човек с трайно увреждане;

2. приспособяване на работното място за човек с трайно увреждане;

3. оборудване на работното място за човек с трайно увреждане;

4. квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие;

5. други дейности.


Работодателят, съответно органът по назначаване, наема на работа хора с трайни увреждания за срок, не по-кратък от три години след осигуряването на финансирането по ал.1. Съгласно чл. 45. (1) той може да ползва средства от държавния бюджет за 30 на сто от внесените от работодателя осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, задължителното здравно осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване за наетите хора с увреждания, при условие че не ползва преференции по Закона за насърчаване на заетостта.


А чл. 47. (1) регламентира, че държавните и местните органи подпомагат и насърчават заетостта на хората с увреждания, като създават условия за осъществяване на дейността на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания и трудово-лечебните бази чрез подходящи икономически стимули, финансови облекчения съгласно действащото законодателство и други подкрепящи насърчителни мерки. Според ал. 2, мерките по ал. 1 включват осигуряване на възможности за изпълнение на местни инициативи в подкрепа на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания и трудово-лечебните бази с цел повишаване на тяхната производителност и конкурентоспособност, мерки за повишаване на пригодността за заетост на хората с увреждания в специализирана работна среда и подобряване на тяхната професионална подготовка и трудова реализация, мерки за преодоляване на финансовите и икономическите ограничения на предприятията и кооперациите.


Други програми и преференции за работодателите

Според Закона за насърчаване на заетостта и Правилника за неговото прилагане се предвиждат мерки, които стимулират работодателите да наемат лица с намалена работоспособност. При наемане на безработни лица с трайни увреждания, насочени от дирекции „Бюро по труда“, се предоставят средства от държавния бюджет за трудово възнаграждение и за социални и здравни осигуровки, но за не повече от 12 месеца.


На работодатели, разкрили нови работни места и наели на тях по трудов договор на пълно или непълно работно време на временна, сезонна или почасова работа за срок, по-малък от 6 месеца, безработни лица с трайни увреждания, насочени от дирекции „Бюро по труда“, се предоставят средства от държавния бюджет за трудово възнаграждение и за социални и здравни осигуровки, но за не повече от 6 месеца.


В Закона са предвидени мерки още за стимулиране на самостоятелна трудова дейност на лицата с увреждания при преференциални условия на кредитиране. Предоставят се и стимули за активно поведение на търсещите работа лица с трайни увреждания (и регистрирани в териториалните поделения на Агенцията по заетостта), които са започнали работа без нейното посредничество и финансиране на териториалната мобилност на безработните. Подпомага се и включването на лица с увреждания в специализирани програми за заетост като Национална програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания“, програмата, осигуряваща „Кредит без лихва за хора с увреждания“ и проекта „Заетост чрез подкрепа на бизнеса“.


Comments


bottom of page