top of page
Търсене

Освобождаване от такси

Един от основните подходи за подпомагане на хората с увреждания се състои в оказване на ликвидна финансова подкрепа и финансови облекчения от разходите, които са задължителни или често налагащи се за всеки един гражданин. По този начин са компенсирани поне част от разходите за медицинска грижа, медикаменти и друг вид помощ на хората с увреждания.


Към момента, българската държава подпомага хората с увреждания по няколко начина:

В настоящата публикация представена информация за освобождаването от такси, на което имат право лицата с увреждания. Ако искате да се информирате за останалите две възможности - кликнете върху оранжевите надписи по-горе.


В случая на освобождаване от такси отново са налице няколко вида финансова помощ, в зависимост от таксите, които се налага на лицето с увреждания да заплаща.

  • Освобождаване от заплащане на винетна такса

В чл. 10в, ал. 1 от Закона за пътищата е регламентирано, че лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане се освобождава от заплащане на винетна такса за един лек автомобил - негова собственост или съпружеска имуществена общност, с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 117,64 kW (160 к.с.) по ред, определен с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на труда и социалната политика.


В чл. 10в, ал. 2 от Закона за пътищата е уредено, че при условията на ал. 1 от заплащане на винетна такса се освобождават лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.


Електронната винетка, издадена при условията на ал. 1 и 2, не следва пътното превозно средство в случай на прехвърляне на собствеността върху него, като загубва валидност от деня на прехвърлянето. Прехвърлителят е длъжен да уведоми Агенция "Пътна инфраструктура" за извършеното прехвърляне незабавно, но не по-късно от три работни дни, като в противен случай няма право да му бъде издадена нова безплатна електронна винетка до изтичането на първоначалната валидност на издадената във връзка с прехвърленото пътно превозно средство. (чл. 10в, ал. 3).

  • Частично освобождаване от заплащане на такса за издаване на документи за самоличност

В чл. 32 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, са определени намаления за лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто за издаването им на лична карта и паспорт.


За лична карта се събира такса от 2 лв., а за паспорт – 3 лв.

  • Частично освобождаване от заплащане на такса за издаване на свидетелство за управление на МПС

В чл. 37 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, е предвидено, че за издаването на свидетелство за управление на МПС на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто се събира такса в размер на 3 лв.

  • Освобождаване от заплащане на потребителска такса при личен лекар

В чл. 37, ал. 4 от Закона за здравно осигуряване е предвидено, че от потребителска такса за всяко посещение при лекаря или при лекаря по дентална медицина, както и за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно, са освободени освен други уязвими групи граждани, но и лица със заболявания, определени по списък към Националния рамков договор, военноинвалидите и военнопострадалите. (през 2021 г. пълният размер на потребителската такса е 2,90 лв.).

  • Освобождаване от заплащане на такса за закупуване на билети за пътуване с железопътния транспорт

Съгласно чл. 19 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане лицата със 71 на сто или над 71 на сто степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане, децата до 16-годишна възраст с трайно увреждане и военноинвалидите имат право на безплатно пътуване два пъти в годината - отиване и връщане, с железопътния транспорт в страната.

Правото може да ползват и придружителите на лицата с определена чужда помощ, когато пътуват с тях. За придружители се смятат и кучета, водачи и асистенти на хора с увреждания, когато пътуват с тях.

  • Освобождаване от заплащане на такса в детски градини и ясли за деца с увреждания.

В чл. 39 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета от Столичния общински съвет, е предвидено, че за деца, чиито родител/родители са със 71 на сто и с над 71 на сто трайно намалена работоспособност и за деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане, не се заплащат такси за детски градини и ясли. По сходен начин е решен въпросът и в други общини на територията на страната.

  • Освобождаване от такси за паркиране чрез предоставяне на карти за паркиране

В чл. 99а от Закона за движението за пътищата дава право на хората с трайни увреждания да ползват карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране. Картата се издава от кмета на съответната община или оправомощено от него длъжностно лице по образец съгласно приложението.

Картата следва да е издадена в съответствие с изискванията на стандартизиран модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. относно картата за паркиране на хора с трайни увреждания.карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране. Валидна е на територията на цялата страна, в други държави от ЕС също се признава.

  • Частично освобождаване от заплащане на такса за услуги, предоставяни от мобилни оператори

В България действащите мобилни оператори към момента са три, а техните политики за хора с увреждания, представени по азбучен ред, са следните:

А1: Предлага специални мобилни планове на преференциални цени от 6,90лв. и 11,99лв. на месец. Повече информация за условията им можете да намерите в сайта на А1.


Telenor: Лица с трайно намалена работоспособност могат да се възползват от преференциални условия при абониране на предлаганите от Теленор абонаментни планове за гласови услуги (с изключение на Плановете за хора със зрителни и слухови увреждания), абонаментни планове за домашен телефон и абонаментни планове за интернет, които са със стандартни условия, и да получат 20% отстъпка от стандартния месечен абонамент.

Допълнително се предлагат планове за хора със зрителни и слухови увреждания на цена от 11,99лв. Повече информация за условията им можете да намерите в сайта на Telenor.


Vivacom: Предлага специални фиксирани и мобилни планове на преференциални цени от 1,80 до 11,99лв. на месец. Повече информация за условията им можете да намерите в сайта на Vivacom.

  • Частично или пълно намаление на таксите и комисионите в повечето банки.

Всяка банка сама определя размера на таксите и преференциите в зависимост от политиката си, но повечето банки предлагат облекчения за издаване на дебитна карта, за издаването и обслужването на разплащателните сметки на хората с увреждания, за плащането на комунални услуги, данъци, такси, SMS известяване и др.Comments


bottom of page