top of page
Търсене

Процедура за вписване на редки заболявания в списък за редки болести в България

Наредба № 16 от 30 юли 2014 г. за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания.


В наредбата е упоменато, че предложения за включване на заболявания в списъка могат да отправят:


  • практикуващи медицински специалисти с призната медицинска специалност;

  • национални консултанти;

  • ръководители на експертни центрове;

  • координатори на референтни мрежи;

  • медицински научни дружества;

  • представителни организации за защита правата на пациентите;

  • пациентски организации, представящи България в Европейската

  • организация за редки болести EURORDIS.


Предложенията се отправят до министъра на здравеопазването и към

тях се прилага информация за:


  1. определението, наименованието и кода на заболяването

  2. епидемиологични данни за заболяването в Република България и Европейския съюз;

  3. оценка на съответствието на заболяването с дефиницията за рядко заболяване съгласно § 1, т. 42 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето;

  4. критерии и алгоритми за диагностициране на заболяването;

  5. алгоритми за лечение, проследяване и рехабилитация на заболяването;

  6. необходими дейности за профилактика на заболяването, ако такива са приложими;

  7. предложения за организация на медицинското обслужване на пациентите и за финансиране на съответните дейности, съобразени с действащата в страната нормативна уредба;

  8. описание на опита с конкретни пациенти със съответното рядко заболяване, ако има такъв.


Подадената информацията следва да се основава на научни публикации за заболяването от последните пет години, за които се прилага библиографска справка.


Министърът на здравеопазването може да инициира включване на заболяване в списъка, като уведоми съответния национален консултант за подготовка на подадената информацията. Включване на рядко заболяване в списъка може да бъде инициирано и от комисията в случай, че се подава искане за обозначение на експертен център за рядко заболяване, което не е включено в списъка с редки заболявания


Министърът на здравеопазването изпраща на комисията всяко постъпило предложение за включване на заболяване в списъка за изразяване на становище. В тримесечен срок комисията изразява становище по предложението, което съдържа анализ на информацията и предлага на министъра на здравеопазването да включи или да не включи заболяването

в списъка.


В хода на работата си комисията може да изиска допълнителна информация от отправилия предложението, когато предоставената от него информация не отговаря на изискванията, както и информация или мнение от национален консултант или друг специалист по предложението.


Пълният списък с редки заболявания към 01.06.2023г. можете да намерите тук.

Comments


bottom of page