top of page
Търсене

Интегративен подход към социалните услуги

Чрез новия закон се въвежда възможност за интегративен подход при предоставяне на социални услуги. Това са услуги за специализирана подкрепа на лицата чрез дейности от сферата на здравните грижи и социалните услуги, които се предоставят в рамките на обща организация и управление. Във връзка с този нов подход може да е налице координацията и взаимодействието с други системи; координацията и взаимодействието в рамките на системата за социални услуги; предоставянето на интегрирани междусекторни услуги.


За интегрирано предоставяне на подкрепа от различни системи органите, институциите и доставчиците на услуги, които отговарят за дейностите и услугите за лицето, изготвят съвместен план за предоставяне на подкрепата. Интегрираните междусекторни услуги са услуги за подкрепа на лицата чрез дейности от различни сектори в рамките на обща организация и управление.


Подкрепата чрез интегрирани здравно-социални услуги се осигурява от медицински специалисти и от специалисти, предоставящи социални услуги, като всички доставчици на социални услуги и лечебните заведения могат да предоставят интегрирани здравно-социални услуги.


Интегрирани здравно-социални услуги могат да се предоставят за:

1. деца и лица с трайни увреждания;

2. лица с хронични заболявания;

3. лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване.


Comments


bottom of page