top of page
Търсене

Дирекция „Контрол на медицинските дейности и права на пациентите“

Дирекция “Контрол на медицинските дейности и права на пациентите” има за цел да супервизира предоставяните медицински услуги на българските пациенти и спазването на техните права. Тази дирекция е натоварена с отговорността по качеството на медицинските дейности в България.


Тази отговорност дирекцията осъществява като:

 • извършва проверки за съответствието на структурата, управлението, дейността и организацията на медицинската помощ в лечебните заведения с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане;

 • извършва проверки за спазването на правата на пациентите в лечебните заведения;

 • извършва проверки за спазването на утвърдените медицински стандарти в лечебните заведения;

 • осъществява контрол върху качеството на оказаната медицинска помощ в съответствие с утвърдените медицински стандарти;

 • извършва проверки за спазването на утвърдените стандарти за финансова дейност от лечебните заведения;

 • извършва проверки по жалби на граждани и юридически лица, свързани с оказваната медицинска помощ;

 • извършва проверки на лечебните заведения за разходването на средства от държавния бюджет;

 • извършва проверки за съответствие на лечебните заведения, получили одобрение за извършване на дейности по обучение на студенти, докторанти и/или специализанти в следдипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, специалисти по здравни грижи;

 • извършва проверки за спазването на утвърдените фармако-терапевтични ръководства;

 • следи за осигуряване от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) предоставянето на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК;

 • следи за осигуряване от застрахователите осигуряване на предоставянето на здравните услуги съгласно застрахователния договор;

 • подготвя и предоставя на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, информация за физически, юридически лица и лечебни заведения, които извършват дейност по доброволно здравно осигуряване без лиценз;

 • изготвя по искане от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, становище по съдържанието и изпълнимостта на застрахователните договори за медицинска застраховка по смисъла на глава четиридесета, раздел IV от Кодекса за застраховането, предлагани от застрахователите;

 • изготвя проект на годишен доклад до министъра на здравеопазването за състоянието и цялостната дейност по здравното осигуряване;

 • изисква и проверява договори между районни здравноосигурителни каси и изпълнители на медицинска помощ;

 • изисква и проверява договори между застрахователи и изпълнители на медицинска помощ;

 • изисква от Националната здравноосигурителна каса и от застрахователите шестмесечна справка по образец, утвърдена от министъра на здравеопазването, съдържаща данни за броя на обслужените лица, вида и обема на предоставените услуги по договори с районните здравноосигурителни каси и застрахователи;

 • изисква от застрахователите списък на изпълнителите на медицинска помощ, с които имат сключени договори, както и информация, необходима за здравната статистика и наблюдение на здравния статус на населението, във форма и със съдържание, определени със заповед на министъра на здравеопазването;

 • подготвя мотивирани предложения до съответните ръководители на лечебни заведения за налагане на дисциплинарни наказания и до съответния министър за налагане на дисциплинарно наказание на директор на лечебно заведение;

 • подготвя предложения до министъра на здравеопазването за налагане на административни наказания и прилагане на принудителни административни мерки;

 • уведомява работодателите, органите по безопасност на труда, държавния здравен контрол, Българската агенция по безопасност на храните и органите по опазване на околната среда за вземане на необходимите мерки в случаите, когато при проверка се установят условия на труд и други вредни фактори на околната среда, които заплашват здравето на гражданите;

 • осъществява контрол върху дейността на лечебните заведения при извършване на медицинска експертиза по реда на Закона за здравето;

 • осъществява специализирания контрол на лечебната дейност по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;

 • дава становище по проекти на правила за добра медицинска практика, правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина, правила за добра фармацевтична практика и правила за добра медицинска практика по здравни грижи в съответната професионална област и осъществява контрол по спазването им съвместно със съсловните организации;

 • участва в изготвянето и/или дава становища по проекти на медицински стандарти и на други нормативни актове, свързани с медицинското обслужване и здравното осигуряване;

 • изработва спецификации, справки, таблици и инструменти за осъществяване на контрол на лечебните заведения;

 • регистрира в информационната система на агенцията резултатите от проверките и поддържа база данни за всяко лечебно заведение по повод и във връзка с осъществената контролна дейност;

 • участва в събирането и анализирането на информация за състоянието и тенденциите за развитие на здравноосигурителната система, здравното състояние на населението, потребностите от кадрови ресурси в областта на здравеопазването и други въпроси, свързани с него;

 • участва в международни инициативи, програми и проекти в областта на качеството и медицинския контрол и в изпълнението на проекти по оперативни програми на Европейския съюз и други финансови донори;

 • участва в изготвянето на ежегодния отчет за дейността на агенцията;

 • изготвя, съгласува и/или дава становища по законосъобразността на проекти на административните актове и наказателните постановления от компетентността на изпълнителния директор;

 • дава становища и предложения във връзка с решаването на правни проблеми, които са свързани с контролната дейност на агенцията;

 • осъществява процесуалното представителство по дела, по които страна е изпълнителният директор или агенцията, и поддържа информационна база данни за делата;

 • извършва и други дейности в областта на компетентност на дирекцията, възложени от изпълнителния директор.

bottom of page