top of page
Търсене

Пенсии, несвързани с трудовата дейност

Пенсиите, от които лицата с увреждания могат да се възползват, са няколко вида – пенсии, свързани с трудовата дейност, както и такива, които не са пряко свързани с нея. В настоящата публикация е дадена информация за пенсиите, несвързани с тридова дейност; за първия вид, можете да прочетете тук.


Пенсиите, несвързани с трудовата дейност, също се считат като пенсии за инвалидност. Те се разделят на четири вида:

  • Пенсия за военна инвалидност

Отпуска се на лица, които са изгубили работоспособността си поради това, че са заболели или пострадали по време на наборната военна служба, на службата в запаса или в резерва, или при оказване съдействие на въоръжените сили. Пенсията се отпуска и наследствено, в случай че лицата са загинали или безследно изчезнали по време на службата. Право на пенсия за военна инвалидност имат също близките на загиналите при изпълнение на военна служба в операции или мисии извън територията на страната и лицата, пострадали при оказване съдействие на въоръжените сили, според чл. 85 от Кодекса за социално осигуряване.

При смърт на военнослужещ на наборна военна служба или при изпълнение на военна служба в операции или мисии извън територията на страната на наследниците му се отпуска пенсия, като за база се взема размерът по чл. 86, ал. 1, равен на следващата се пенсия за военна инвалидност при трайно намалена работоспособност над 90 на сто (чл. 83, ал. 4 от КСО).

  • Пенсия за гражданска инвалидност

Пенсия за гражданска инвалидност се отпуска на лицата, които са загубили работоспособността си поради това, че са заболели или пострадали:

1. при изпълнение на граждански дълг;

или

2. случайно, вследствие действията на органите на властта при изпълнение на служебните задачи на тези органи. (чл. 87 от Кодекса за социално осигуряване)

  • Социална пенсия за инвалидност

Право на социална пенсия за инвалидност имат лицата, навършили 16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто, на които не е отпусната друга пенсия, включително от друга държава. (чл. 90а от Кодекса за социално осигуряване). Социална пенсия за инвалидност не може да се получава заедно с друг вид пенсия, поради което не се отпускат на лица, на които е отпусната друг вид пенсия, включително и от друга държава.

  • Персонална пенсия

Персонални пенсии в изключителни случаи могат да се отпускат на две категории лица:


1. Жени, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО (за 2021 г. – 66 години и 8 месеца), родили и отгледали 5 и повече деца до навършване на 18-годишната им възраст.

2. Лица, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО (за 2021 г. - 66 години и 8 месеца), които са полагали грижи в продължение на повече от 10 години за лица с увреждания - членове на техните семейства, постоянно нуждаещи се от чужда помощ; за членове на семейството се считат съпругът, съпругата, както и техните възходящи и низходящи по права линия.


Изисквания за отпускане на персонална пенсия:

1. Годишният доход на член от семейството да е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца.

При определяне на годишния доход за членове за семейството се считат съпругът и децата до 18-годишна възраст, ако не са встъпили в брак, както и децата над тази възраст, ако са неработоспособни с определена от ТЕЛК (НЕЛК) 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, нямат други доходи и не са встъпили в брак. Към настоящия момент определеният месечен размер на гарантирания минимален доход е 75 лв. (Постановление № 305 на Министерския съвет от 19.12.2017г., в сила от 01.01.2018 г.)

2. Правоимащите лица да имат най-малко 3 години действителен осигурителен стаж. (чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 7 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и § 2, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж).


От 01.01.2019 г. на децата без право на наследствена пенсия от починал родител не се отпускат персонални пенсии по чл. 92 от КСО. Техните права се преценяват на основание Закона за семейните помощи за деца (обн., ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г.)

Повече информация за това как се изчислява размера на пенсиите, несвързани с трудовата дейност, можете да намерите на сайта на Националния осигурителен институт.


Comments


bottom of page