top of page
Търсене

Как може пациентът да ползва социална услуга?

!!! Съществено за предвидените социални услуги по новия Закон за социалните услуги е, че за някои от тях се изисква насочване от Дирекция „Социално подпомагане“ или от общината, а за други – не се изисква !!!


Според нормативния акт за ползване на общодостъпните социални услуги не се изисква насочване, извършване на оценка на потребностите и изготвяне на индивидуален план за подкрепа, както и сключване на договор. Те се предоставят от избрания от човека с увреждане доставчик на социалната услуга по определени от него общи условия. Насочване не е необходимо и при ползване от хората с увреждания на социални услуги въз основа на направление, издадено от дирекцията „Социално подпомагане“ след извършването на индивидуалната оценка на потребностите по Закона за хората с увреждания. В тези случаи човекът с увреждане директно представя на ръководителя на социалната услуга, финансирана от държавния бюджет и предоставяна от избрания от лицето доставчик, издаденото му направление за предоставяне на социални услуги и изготвената му индивидуална оценка на потребностите по Закона за хората с увреждания. Впоследствие, от доставчика на социалната услуга е необходимо да бъде извършена оценка на потребностите, както и да бъде изготвен индивидуален план за подкрепа. В случай на съгласие между страните въз основа на оценката и плана се сключва договор за предоставяне на избраната услуга.


При частните доставчици на социални услуги също не се изисква насочване. Там желаещите да ползват социални услуги, които не се финансират от държавния и/или общинския бюджет, заявяват желанието си директно пред избрания от тях частен доставчик на социални услуги.


Частните доставчици на социални услуги са длъжни:

1. да предоставят информацията и да консултират обърналия се към тях относно желаната услуга в достъпен за него формат и посредством средства и технологии, улесняващи разбирането на информацията;

2. да водят регистър на заявените желания за ползване на предоставяните от тях социални услуги.


В случай че нуждаещият се е в кризисна ситуация, пострадал е от домашно насилие, или е жертва на трафик, частният доставчик незабавно уведомява дирекция "Социално подпомагане" по местонахождение на предоставяната от него социална услуга за извършване на насочване, а при непосредствена опасност за живота на лицата уведомява органите на Министерството на вътрешните работи.


Лицата без гражданство и лицата, търсещи международна закрила, които не могат по обективни причини да удостоверят настоящ адрес, както и бездомните лица и лицата, които поради здравословни и/или психични проблеми не могат да удостоверят настоящ адрес, се насочват от дирекция "Социално подпомагане" или от общината по мястото на пребиваването им.


Как се извършва насочването?

Насочването за ползване на социални услуги може да бъде извършено от от дирекция "Социално подпомагане" или от общината и включва:

 • информиране на лицата относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване;

 • информиране на лицата относно условията за заплащане и пълно и частично освобождаване от заплащане на такса за ползване на социални услуги;

 • извършване на предварителна оценка на потребностите от социални услуги, която съдържа предложение за подходящите социални услуги, които лицето има право да ползва, и избраните от него социални услуги;

 • съдействие и консултиране на лицата за избор на подходящи за тях социални услуги.

Дирекцията "Социално подпомагане" извършва насочване за ползване на социални услуги:

 • от деца, родители, семейства и лица, които полагат грижи за деца, в случаите, когато услугите се предоставят като мярка за закрила на детето по реда на Закона за закрила на детето;

 • от лица, поставени под запрещение;

 • от лица в кризисна ситуация, лица, пострадали от домашно насилие, и жертви на трафик;

 • когато услугите се предоставят на областно ниво за лица от цялата страна.

Всяко лице има право да бъде информирано и консултирано от дирекция "Социално подпомагане" относно социалните услуги, включени в Националната карта на социалните услуги, и услугите в териториалния обхват на дирекцията, които се финансират от общината. Насочването за ползване на социални услуги като мярка за закрила на детето в семейна среда се извършва по реда на Закона за закрила на детето.


Как участва дирекция „Социално подпомагане“?

Насочването от дирекция "Социално подпомагане" за ползване на специализирани социални услуги, финансирани от държавния бюджет, се извършва по желание на лицето, което то може да заяви в дирекцията по настоящия му адрес устно - на място или по телефон, или писмено, включително по електронен път. То се извършва в срок до 20 дни от заявяването на желанието за ползване на социална услуга. Впоследствие, в срок до 3 работни дни от заявяване на желанието се предлага дата и място за провеждане на среща, като те се съгласуват с човека с увреждане.


Срещата се провежда в деня, в който лицето е заявило желание за ползване на социална услуга, но не по-късно от 5 работни дни. Тя може да се осъществи в дирекцията, в електронна среда или при желание на нуждаещия се – на мястото, където то пребивава, в случай че не може да бъде организирана среща по друг начин. Информацията на гражданина се предоставя в устен и писмен вид в достъпен за него формат и посредством средства и технологии, улесняващи разбирането ѝ.


Имайте предвид, че с цел оказване на съдействие и консултиране за социални услуги, финансирани от държавния бюджет, социалният работник може да поиска представяне на допълнителна информация от лицето, заявило желание за ползване на социална услуга, когато информацията не може да бъде изискана по служебен ред. В случай че лицето, заявило желание за ползване на социалната услуга, е поставено под запрещение, то представя становището на своя попечител или настойник. Ако такова становище не може да бъде представено – се изисква служебно от дирекцията.


Въз основа на информация се изготвя предварителната оценка, която удостоверява извършеното насочване от дирекция "Социално подпомагане". Оценката се подписва от социалния работник и от нуждаещия се. Предварителната оценка се предоставя на нуждаещия се незабавно след подписването ѝ. Оценката може да бъде изпратена на нуждаещия се и по електронен път. В случай че нуждаещия се не желае да ползва предложените социални услуги, това се отразява в предварителната оценка.

Когато предварителната оценка не съдържа предложение за ползване на социални услуги или на социални услуги, които лицето е заявило желание да ползва, тя може да се обжалва от лицето по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Предварителната оценка се представя от лицето на ръководителя на социалната услуга, финансирана от държавния бюджет и предоставяна от избрания от лицето доставчик. Когато лицето е избрало да ползва различни социални услуги, финансирани от държавния бюджет, предоставяни от един или няколко доставчици на социални услуги, то представя оригинал на предварителната оценка на ръководителя на една от социалните услуги, а на ръководителите на останалите услуги предоставя копие от оценката.


При непосредствена опасност за живота на нуждаещите се и на техните деца дирекция "Социално подпомагане" или доставчикът на социалната услуга, която лицето е избрало да ползва, уведомява органите на Министерството на вътрешните работи по местонахождение на услугата.


Как участва общината?

Общината извършва насочване за ползване на социални услуги, които се финансират от държавния и/или общинския бюджет, от всички лица с изключение на тези, за които е изрично предвидено, че насочването се извършва от Дирекциите „Социално подпомагане“. Насочването за ползване на социални услуги на областно ниво за лица от цялата област се извършва от всички общини от областта съгласно условията, определени в споразумение между общините. Насочването за ползване на социални услуги на общинско ниво, които се предоставят от една община за лица от други общини, се извършва от общините съгласно условията, определени в споразумението между общините.


Насочването от общината се извършва по желание на лицето, което то може да заяви устно - на място или по телефон, или писмено, включително по електронен път, по настоящия си адрес. Сроковете и процедурата за извършване на насочването и изготвянето на предварителната оценка са сходни с тези при насочването от дирекцията „Социално подпомагане“.


Предварителните оценки са валидни:

 • за социалните услуги, които се ползват краткосрочно - до един месец от датата на подписването им;

 • за социалните услуги, които се ползват средносрочно и дългосрочно, с изключение на тези за резидентна грижа - до два месеца от датата на подписването им;

 • за социалните услуги за резидентна грижа - до три месеца от датата на подписването им.

!!! При изчисляването на сроковете не се взема предвид времето, през което:

1. лицето е било на болнично лечение;

2. лицето е включено в списъка на чакащите лица за ползване на съответната социална услуга по чл. 79 от Закона за социалните услуги;

3. за ползването на съответната социална услуга са въведени ограничения поради обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка;

4. предварителната оценка е била обжалвана от лицето.Може ли доставчикът на социалната услуга да откаже предоставянето на услуги?

Налице са и няколко възможности, при които доставчикът може да откаже предоставянето на услугата:

 • При липса на свободни места:

При невъзможност на избрания доставчик да предостави социалната услуга поради достигнат максимален брой на потребителите лицето има право да бъде включено в списък на чакащите за ползването ѝ, изготвен от доставчика. Осигуряването на социални услуги за лицата, включени в списъка на чакащите, става съгласно поредността на вписване. Поредността на вписване не се прилага в случаите на нужда от спешна подкрепа на лица в кризисна ситуация, на лица, пострадали от домашно насилие, и на лица - жертви на трафик.


Извън гореизложеното, съгласно чл. 78, ал. 5, т. 1 и 2 от Закона за социалните услуги доставчик на социална услуга, която се финансира от държавния бюджет, може да откаже предоставянето на услуга само когато:

 • не предоставя исканите от лицето социални услуги;

 • след извършване на индивидуалната оценка на потребностите се установи, че чрез социалните услуги, които предлага, не могат да се удовлетворят потребностите на лицето.

Доставчикът на социалната услуга, която се финансира от държавния бюджет, е длъжен да:

 • информира дирекция "Социално подпомагане" или общината за избора на лицето и че не може да му предостави исканите социални услуги;

 • информира лицето за всички социални услуги, които доставчикът има право да предоставя;

 • при желание от страна на лицето го информира за търсените от него социални услуги, които се предоставят с финансиране от държавния бюджет.

В случаите по чл. 78, ал. 5, т. 2 от Закона за социалните услуги доставчикът на социалната услуга, която се финансира от държавния бюджет, в срок до 5 работни дни изпраща индивидуалната оценка на потребностите и мотивиран отказ за предоставяне на услугата на дирекция "Социално подпомагане" или общината, извършила насочването, и на лицето, а индивидуален план за подкрепа не се изготвя.


В случаите, при които е издадено направление по Закона за хората с увреждания, индивидуалната оценка на потребностите и мотивираният отказ за предоставяне на социалната услуга се изпращат на дирекция "Социално подпомагане", издала направлението за предоставяне на социални услуги по Закона за хората с увреждания, и на лицето с увреждане. Отказът може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс от лицето, дирекцията "Социално подпомагане", извършила насочването или издала направлението за предоставяне на социални услуги по Закона за хората с увреждания; общината, извършила насочването. До приключване на процедурата по обжалването доставчикът на социалната услуга, направил отказа, предлага на лицето тези дейности, чрез които е възможно да бъде подкрепено в рамките на услугата въз основа на изготвената му индивидуална оценка на потребностите.


В случаите, в които отказът за предоставяне на социална услуга не е обжалван, дирекция "Социално подпомагане" или общината до 30 дни от изтичането на срока за обжалване на отказа предприема действия за съдействие на лицето за избор на подходяща за него социална услуга, финансирана от държавния бюджет, като до избора на друга услуга доставчикът, направил отказа, предлага на лицето тези дейности, чрез които е възможно да бъде подкрепено в рамките на услугата въз основа на изготвената му индивидуална оценка на потребностите.


След избора от лицето на друга социална услуга, финансирана от държавния бюджет, доставчикът на тази услуга организира изготвянето на нова индивидуална оценка на потребностите.


Какъв е редът за изготвяне на индивидуалната оценка на потребностите и на индивидуалния план за подкрепа?

Индивидуалната оценка на потребностите и индивидуалният план за подкрепа се изготвят в срок до 20 дни от заявяването на желанието на лицето да ползва социалната услуга от избрания от него доставчик. Срокът може да се удължи до 30 дни, когато лицето по обективни причини не може да участва при изготвянето на индивидуалната оценка на потребностите и индивидуалния план за подкрепа или когато лицето писмено е поискало удължаване на срока. При невъзможност на избрания доставчик да предостави социалната услуга поради достигнат максимален брой на потребителите и включването на желаещия в списъка на чакащите – индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа не се изготвят.


Оценката включва интервюта, тестове, срещи и интервюта с роднини и близки на лицето, проучване на документи и становища на специалисти, анализ на домашната/семейната среда, наблюдения и/или други методи по преценка на екипа. Оценката се подписва от участващите в нейното изготвяне и от лицето. Тя се предоставя незабавно на лицето, а в срок до 5 работни дни се предоставя на дирекция "Социално подпомагане" или на общината – в зависимост кой е направил насочването.


Индивидуалният план за подкрепа се изготвя въз основа на индивидуалната оценка на потребностите от определения екип при доставчика на услугата. Планът се подписва от участващите в изготвянето и от лицето и се предоставя в срока, в който се предоставя и оценката на общината или на дирекцията „Социално подпомагане“ – в зависимост кой е направил насочването. В него са включени целите, които трябва да се постигнат за удовлетворяване на потребностите на лицето; конкретните дейности съобразно вида и профила на социалната услуга за постигане на целите за удовлетворяване на потребностите на лицето, тяхната продължителност и периодичност, както и лицата, включени в изпълнението им; препоръки за дейности за подкрепа с участието на семейството и близките в домашна среда (в случай на необходимост); мерки за извеждане от социална услуга за резидентна грижа (в случай че лицето ползва социална услуга за резидентна грижа); резултатите, които следва да се постигнат; сроковете за изпълнение на дейностите; други предложения на екипа. В зависимост от конкретните потребности на лицето и при негово желание в индивидуалния план за подкрепа могат да бъдат включени препоръки за интегрирано предоставяне на подкрепа от различни системи, а в зависимост от конкретните потребности на лицето и неговото семейство и близки и при писмено желание от тяхна страна могат да се включат и дейности за подкрепа на семейството и близките на лицето.


При избор на повече от един доставчик на социални услуги се изготвят съгласувани оценки и планове от екип от служители, определени от доставчиците на всички социални услуги, които лицето е избрало да ползва, и с участието на лицето. Координацията при изготвянето на индивидуалната оценка на потребностите и индивидуалния план за подкрепа се осъществява от определен от екипа доставчик на една или повече от избраните от лицето социални услуги.


Какъв е редът за актуализиране на индивидуалната оценка на потребностите и на индивидуалния план за подкрепа?

Индивидуалната оценка на потребностите и индивидуалният план за подкрепа се актуализират по реда за изготвянето им. Всяко лице, което ползва социална услуга, може да поиска актуализиране на своите индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа.


Искането може да бъде направено:

 • не по-рано от два месеца от подписване на договора за ползване на социалната услуга или от последната актуализация на оценката и плана - при краткосрочно и средносрочно ползване на социални услуги;

 • не по-рано от 4 месеца от подписване на договора за ползване на социалната услуга или от последната актуализация на оценката и плана - при дългосрочно ползване на социални услуги.

В случай че лицето, което ползва социална услуга, не е поискало актуализиране, доставчикът на социалната услуга е длъжен да изготви актуализирана индивидуална оценка на потребностите и актуализиран индивидуален план за подкрепа:

 • не по-късно от 3 месеца от подписване на договора за ползване на социалната услуга - при краткосрочно ползване на социална услуга;

 • не по-късно от 4 месеца от подписване на договора за ползване на социалната услуга - при средносрочно ползване на социална услуга;

 • не по-късно от 6 месеца от подписване на договора за ползване на социалната услуга или от последната актуализация на оценката и плана - при дългосрочно ползване на социална услуга;

 • не по-късно от 12 месеца от подписване на договора за ползване на социалната услуга или от последната актуализация на оценката и плана - при ползване на социална услуга за резидентна грижа за пълнолетни лица.

Извън случаите по чл. 34, ал. 1 индивидуалната оценка на потребностите и индивидуалният план за подкрепа могат да се актуализират и при необходимост. До 30 дни преди изтичане на срока на договора за ползване на социална услуга доставчикът на услугата изготвя доклад за оценка, с която се установява дали са постигнати резултатите, включени в индивидуалния план за подкрепа на лицето.


Как се сключва договорът за предоставяне на социална услуга?

Доставчикът на социални услуги е длъжен да предостави на лицето, което е избрало да ползва предоставяните от него услуги, проект на договор за ползване на социални услуги. След постигане на съгласие лицето и/или негов законен представител и доставчикът на социални услуги сключват в писмена форма договор за ползване на социални услуги, като индивидуалният план за подкрепа е неразделна част от него.


Договорът за ползване на социални услуги се прекратява:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

2. с изтичане на срока на договора;

3. при смърт на лицето;

4. при прекратяване на социалната услуга;

5. при прекратяване на дейността на лицата по чл. 29, ал. 3, т. 2 и чл. 30 от Закона за социалните услуги или при отнемане на лиценза им за предоставяне на социалната услуга;

6. едностранно от лицето със 7-дневно писмено предизвестие, отправено до доставчика на социалната услуга;

7. при постигане на заложените резултати;

8. при общо съгласие между доставчика и лицето за невъзможност за постигане на резултатите, заложени в индивидуалния план за подкрепа на лицето (след извършване на актуализирана индивидуална оценка на потребностите);

9. в случаите по чл. 102, ал. 2 от Закона за социалните услуги.В случай че при доклада се установи необходимост от продължаване на ползването на социалните услуги от лицето и при желание от негова страна, срокът на действие на договора с доставчика се продължава.


Comments


bottom of page