top of page
Търсене

Кой има право на социални услуги?


Право на социални услуги има всяко лице, което се нуждае от подкрепа за превенция и/или преодоляване на социалното изключване, реализиране на права или подобряване на качеството му на живот, независимо от неговите възраст, здравно състояние, образование, доходи, социално и имуществено състояние.


Всяко дете има право на социални услуги, съобразени с неговите най-добри интереси, възраст, физическо, здравно и психическо състояние, степен на развитие и индивидуални потребности.


В рамките на тези условия, все пак важат определени ограничения. Важно е да се отбележи, че ползването на социални услуги за резидентна грижа се допуска само в случай, че са изчерпани възможностите за подкрепа на лицата чрез социални услуги в домашна среда и в общността. Не се допуска задължително ползване на социални услуги за резидентна грижа от пълнолетни лица. Социални услуги за резидентна грижа от пълнолетни лица, се ползват задължително само по разпореждане на съда и само в случаите, определени в закон.


При предоставянето на социални услуги лицата, които ги ползват, имат правото да изразяват свободно мнението си за начина на предоставяне и ефективността на услугите, възможностите за подобряване на качеството им и за всички въпроси, които имат отношение към техните права и интереси при ползване на социалните услуги.


Comments


bottom of page