top of page
Търсене

Такси при ползването на социални услуги

Първото, което следва да се има предвид при изчисляването на таксите, които е нужно лицето с увреждания да заплати за ползването на социална услуга, са разликите в законодателството до края на 2021-ва година.


До 31 декември. такси за ползване на финансирана от държавния бюджет асистентска подкрепа по Закона за социалните услуги не се заплащат от лицата, които я ползват. Лицата, които към датата на влизане в сила на Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги ползват финансирани от държавния бюджет социални услуги, продължават ползването им без ново насочване, независимо от настоящия им адрес. На лицата, които към датата на влизане в сила на Закона за социалните услуги са заявили желание за ползване на социална услуга и са включени в регистъра на чакащите за настаняване/ползване на социална услуга по отменения чл. 40а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, се изготвя предварителна оценка по Закона за социалните услуги за насочването им към подходяща услуга, без да заявяват повторно желание за ползване на социални услуги.


До 31 декември 2021 г. предварителната оценка за ползване на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, се изготвя само от дирекции "Социално подпомагане" с изключение на социалната услуга асистентска подкрепа по Закона, за ползването на която предварителната оценка се изготвя само от общините. Също така, всяка дирекция "Социално подпомагане" поддържа списък на чакащите лица за ползване на финансирани от държавния бюджет социални услуги в териториалния обхват на дирекцията с изключение на социалната услуга асистентската подкрепа по Закона, за ползването на която списъкът на чакащите се поддържа от общината.


Към момента размерът на таксите се определя в процент от дохода на лицата, които ползват социални услуги, както следва:

1. в домовете за възрастни с умствена изостаналост - 80 на сто;

2. в домовете за стари хора - 70 на сто;

3. в домовете за възрастни хора с психични разстройства - 80 на сто;

4. в домовете за възрастни хора с физически увреждания - 70 на сто;

5. в домовете за възрастни хора със сетивни нарушения - 70 на сто;

6. в социалните учебно-професионални центрове - 50 на сто;

7. в дневните центрове - 30 на сто;

8. за седмична услуга в дневните центрове - 50 на сто;

9. в домовете за възрастни хора с деменция - 80 на сто;

10. в защитените жилища - 50 на сто;

11. в преходните жилища - 50 на сто;

12. в наблюдаваните жилища - 30 на сто;

13. в центровете за временно настаняване - 30 на сто;

14. в звената "Майка и бебе" - 30 на сто;

15. в центровете за настаняване от семеен тип - 50 на сто;

16. Център за социална рехабилитация и интеграция - 5 на сто.


Тези такси се заплащат в непълен размер от лицата, които получават:

1. добавка по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване;

2. еднократно изплащани допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет;

3. еднократни компенсации към пенсиите или извънредните пенсии;

4. добавки към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели участие в Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни контингенти на Организацията на обединените нации;

5. допълнителна месечна компенсация към пенсиите на навършилите 75- или 80-годишна възраст;

6. добавка към пенсиите по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;

7. помощи и средства, получавани по Закона за хората с увреждания;

8. стипендии, получавани по реда на Постановление № 328 на Министерския съвет от 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование (обн., ДВ, бр. 103 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2019 г.), и финансови средства за джобни разходи, получавани по реда на § 1а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

9. помощи, отпуснати на основание чл. 6, 7, 8, 8д и 10а от Закона за семейни помощи за деца.


Непълният размер на таксите се определя, като не се включват като доход средствата по ал. 1. Такса в размер на 50 на сто от дохода си заплащат лицата, навършили 18-годишна възраст, с изключение на тези, които учат, до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, когато продължават да ползват социални услуги в домовете за деца.


Такса в размер на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в специализирана институция или социална услуга в общността от резидентен тип, заплащат лицата, които:

1. имат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност надхвърля 500 лв.;

2. имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;

3. са прехвърлили срещу заплащане собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години и общата стойност на сделките надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период;

4. са прехвърлили чрез договор за дарение собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години.


Действителните месечни разходи включват месечните разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, намалени с даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица. Таксите не могат да надвишават действителните месечни разходи за издръжка на едно лице.


Comments


bottom of page