top of page
Търсене

Кой предоставя социални услуги?

Къде са уредени социалните услуги в България?

Социалните услуги са регламентирани в международни актове и в действащото национално законодателство.

Основните международни актове са:

Конвенцията за правата на хората с увреждания е ратифицирана на 23.12.2010 г. от Европейския съюз, а на 26.01.2012 г. Народното събрание в България ратифицира Конвенцията и започна да се прилага и в България. В нея се обръща специално внимание на социалните услуги и на тяхната роля за воденето от хората с увреждания на независим живот и за включване в общността.


Съгласно чл. 19 от международния акт държавите - страни признават правата на всички хора с увреждания да живеят в общността с възможности за избор, каквито имат всички останали хора и предприемат ефективни и подходящи мерки, така че хората с увреждания да бъдат подпомогнати за пълноценно упражняване на това тяхно право и за пълното им включване и участие в общността, включително чрез осигуряване на:

а) възможност за хората с увреждания да избират равноправно с всички останали местожителството си, къде и с кого да живеят, като не биват задължавани да живеят при конкретни условия;

б) достъп за хората с увреждания до набор от услуги в дома, в социални заведения и услуги за подкрепа в общността, в това число и достъп до лична помощ, каквато е необходима за подкрепа на ежедневието и участие в живота на общността, за да се избегне тяхната изолация и сегрегация;

в) равен достъп за хората с увреждания до всички обществени услуги и публични обекти по начин, съобразен с техните нужди.


От действащото национално законодателство основни актове са:

Кои органи отговарят за реализирането на социалните услуги?

Органът, който определя държавната политика в областта на социалните услуги в България, е Министерският съвет. Водещо при планирането, разработването, координирането, провеждането и контрола на дейностите по социалните услуги е Министерството на труда и социалната политика.


Освен това функции по реализирането на социалните услуги имат още:

 • Агенцията за социално подпомагане;

 • Агенцията за качеството на социалните услуги;

 • Областни управители;

 • Общинските съвети;

 • Кметовете на общини;

 • териториалните структури на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на вътрешните работи и други държавни органи;

 • частните доставчици на социални услуги на територията на общината и областта;

 • юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност;

В чл. 27 от Закона е предвидено създаването на Съвет по въпросите на социалните услуги към всяка община. В Съвета се включват представители на:

 • териториални структури на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на вътрешните работи и други държавни органи;

 • частни доставчици на социални услуги на територията на общината и областта;

 • юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност;

 • лицата, ползващи социални услуги;

 • висши училища, обучаващи социални работници на територията на общината и областта.

Дейностите, които са възложени на този съвет са следните:

1. подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината;

2. разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината;

3. изпълнява и други функции, възложени от общинския съвет.


А съставът му се определя с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.


Comments


bottom of page