top of page
Търсене

Данъчни облекчения

Един от основните подходи за подпомагане на хората с увреждания се състои в оказване на ликвидна финансова подкрепа и финансови облекчения от разходите, които са задължителни или често налагащи се за всеки един гражданин. По този начин са компенсирани поне част от разходите за медицинска грижа, медикаменти и друг вид помощ на хората с увреждания.


Към момента, българската държава подпомага хората с увреждания по няколко начина:В настоящата публикация представена информация за предоставяне на възможности за ползване на данъчни облекчения. Ако искате да се информирате за останалите две възможности - кликнете върху оранжевите надписи по-горе.


Възползването от възможности за данъчни облекчения е основано на два закона:

  • Закона за местните данъци и такси;

  • Закона за данъците върху доходите на физическите лица.


1. Данъчни облекчения по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)


По този закон, хората с увреждания могат да се възползват от три различни вида облекчения:

  • Данъчни облекчения за недвижим имот

Съгласно чл. 25, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът върху имота се дължи със 75 на сто намаление.


!! Но в чл. 25, ал. 3 е установено, че в случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията не се прилагат и данъкът, определен по чл. 22, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.

  • Данъчни облекчения за лек автомобил

Съгласно чл. 58, ал. 1, т. 4 от Закона за местните данъци и такси се освобождава от данък лекият автомобил - собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб.см и с мощност до 117,64 kW.

Лицата предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в 2-месечен срок в общината по местонахождението на имота (чл. 27 във връзка с чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ).

  • Данъчни облекчения за патент

Съгласно чл. 61м от Закона за местните данъци и такси за патентен данък лицата с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година и независимо дали са едноличен търговец, те ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто. Данъчното облекчение се ползва за цялата данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът на валидност на решението.


2. Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица


В рамките на този закон действат данъчни облекчения за семействата на деца с увреждания, за лица с намалена работоспособност, както и за техните работодатели.

  • Данъчно облекчение за деца с увреждания

Съгласно чл. 22г. от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 на местни физически лица и на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се намалява с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган. Данъчното облекчение се ползва, включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, и за годината на изтичане срока на валидност на решението, когато едновременно са налице следните условия:


1. към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. към 1 януари на данъчната година детето не е навършило пълнолетие;

3. към 31 декември на данъчната година детето не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка.


Данъчното облекчение се ползва от лице по ал. 1, което към 31 декември на данъчната година е:


1. родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, който не е лишен от родителски права, и при условие че:

а) детето не е настанено извън семейството, и

б) не е учредено попечителство или настойничество, или

2. настойник или попечител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане - в случаите на настойничество или попечителство, или

3. член на семействата на роднини или близки на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане - в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или

4. приемен родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане - в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.


Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 и при условие че другият родител, или съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година. Когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи по чл. 17, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50.


Данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице условията по ал. 1 - 3.

  • Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност

Съгласно чл. 18 от Закона, сумата от годишните данъчни основи за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.

  • Данъчно облекчение за трудовото възнаграждение

Месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.


Насоки за работодателя

В чл. 41 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания е регламентирано, че всеки работодател, ползващ преференцията по чл. 42, чл. 45, ал. 1 или чл. 50, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, е длъжен да представя всяко тримесечие в Агенцията за хората с увреждания поименна справка за работещите по трудово правоотношение лица/хора с трайни увреждания. Документът по ал. 1 се представя в срок до три месеца след изтичане на съответното тримесечие. При непредставяне в срок ползването на съответната преференция се преустановява за съответния период. В едномесечен срок от изготвяне на справките по ал. 4 Агенцията за хората с увреждания превежда съответните дължими суми на работодателите.

Всеки работодател, получил преференция по чл. 42, чл. 45, ал. 1 или чл. 50, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, попълва декларация в писмена или електронна форма за получените от него минимални помощи за период от три бюджетни години - двете предходни и текущата бюджетна година.

От изложеното по-горе следва, че работодателят следва да си следи за спазване на сроковете за възстановяване на средствата за платените осигуровки. Допълнително, работодателите са насърчени да наемат в своите предприятия лица с увреждания чрез няколко облекчения.

  • Данъчни облекчения и преференции за работодателите

Законът за хората с увреждания предвижда 50 процента от внесените от работодателя осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, задължително здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване изискващи се от работодателя за работещите по трудово правоотношение в специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания да се осигуряват от републиканския бюджет. Съгласно закона, работодателят, ползващ преференцията, внася ежемесечно в НАП пълния размер на дължимите осигурителни вноски, след което чрез Агенцията за хората с увреждания петдесет на сто от тях се възстановяват на специализираните предприятия.


На работодателите ‘в обичайна среда’ се възстановяват само тридесет на сто от тези вноски.


Comentarios


bottom of page