top of page
Търсене

Видове социални услуги

В ЗСУ е предвидено различно групиране на социалните услуги по различни критерии.


Според обхвата

Според своя обхват, социалните услуги се делят на общодостъпни и специализирани.

  • Общодостъпните социални услуги:

1. информиране, консултиране и обучение за реализиране на социални права и за развиване на умения, които се предоставят за срок, не по-дълъг от два месеца;

2. мобилна превантивна общностна работа.

  • Специализирани социални услуги

Такива се предоставят в случай на:

1. настъпването на определен риск за живота, здравето, качеството на живот или развитието на лицето;

2. необходимост да бъде удовлетворена специфична потребност на определена група


Според вида дейност

Според вида дейност, социалните услуги са разпределени в 10 категории:

1. информиране и консултиране;

2. застъпничество и посредничество;

3. общностна работа;

4. терапия и рехабилитация;

5. обучение за придобиване на умения;

6. подкрепа за придобиване на трудови умения;

7. дневна грижа;

8. резидентна грижа;

9. осигуряване на подслон;

10. асистентска подкрепа.


Според продължителността на ползването

Срокът за предоставяне на социалните услуги се определя в зависимост от индивидуалната оценка на потребностите от подкрепа на лицето и резултатите за потребителя, които се цели да се постигнат. Съответно ползването на социалните услуги може да бъде:

1. краткосрочно - за срок до шест месеца;

2. средносрочно - за срок до една година;

3. дългосрочно - за срок от една до три години.


Според начина на ползване:

Съществува категоризация и според начина на ползване на социалните услуги, а именно:

1. почасови;

2. полудневни; 3. целодневни; 4. денонощни.


Според средата, в която се предоставят:

1. услуги в домашна среда;

2. услуги в специализирана среда;

3. услуги, които се предоставят мобилно.


Comments


bottom of page