top of page
Търсене

Пенсии, свързани с трудова дейност

Пенсиите, от които лицата с увреждания могат да се възползват, са няколко вида – пенсии, свързани с трудовата дейност, както и такива, които не са пряко свързани с нея. В настоящата публикация е дадена информация за пенсиите, свързани с тридова дейност; за втория вид, можете да прочетете тук.


Пенсиите при намалена работоспособност, засвидетелствана от решение на медицинска експертиза, могат да бъдат в резултат на общо заболяване или на злополука или трудова болест:

  • Пенсия за инвалидност поради общо заболяване

Осигурените придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, ако са загубили работоспособността си и имат осигурителен стаж, придобит до датата на инвалидизирането, а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа - до датата на заявлението за отпускане на пенсия по чл. 94 от КСО, както следва:


1. до 20-годишна възраст и за слепите по рождение и на ослепелите преди постъпването им на работа - независимо от продължителността на осигурителния стаж;

2. до 25-годишна възраст - една година;

3. до 30-годишна възраст - 3 години;

4. над 30-годишна възраст - 5 години;


Една трета от този осигурителен стаж (1, 3 или 5 години) трябва да е действителен.

Лицата с вродени или придобити трайни увреждания до постъпване на работа придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване при една година действителен осигурителен стаж. "Действителен стаж" е действително изслуженото време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило по друго правоотношение и е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт, както и времето, през което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите осигурителни вноски.


Пенсия за инвалидност поради общо заболяване не се отпуска, възобновява или възстановява на лица, на които е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.


Как се определя размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване?

Размерът на пенсията за инвалидност се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за оставащите месеци осигурителен стаж. Когато към датата на инвалидизирането осигуреното лице е на възраст, по-ниска от възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, разликата между възрастта му, но не по-рано от навършване на 16 години, и възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО се признава за осигурителен стаж. При определяне на пенсията признатото време и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж се умножават с коефициент, според степента на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане на лицето, както следва:


над 90 на сто – 0,9;

от 71 до 90 на сто – 0,7;

от 50 до 70,99 на сто – 0,5.


Размерът на пенсията за инвалидност не може да бъде по-малък, според степента на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане, както следва:


над 90 на сто – 115 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст - от 1 януари 2021 г. - 345,00 лв.;

от 71 до 90 на сто – 105 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст - от 1 януари 2021 г. - 315,00 лв.;

от 50 до 70,99 на сто – 85 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст - от 1 януари 2021 г. - 255,00 лв.

Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО от 1 януари 2021 г. е 300,00 лв., а размерът на социалната пенсия за старост от 1 юли 2020 г. - 141,63 лв.


Как се определят доходът и индивидуалният коефициент за изчисляване на пенсията за инвалидност поради общо заболяване?

Доходът, от който се изчислява размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната по чл. 70, ал. 3 от КСО се умножи по индивидуалния коефициент на лицето.

  • Пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест

Осигурените, загубили 50 или над 50 на сто работоспособността си поради трудова злополука или професионална болест, имат право на пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, независимо от продължителността на осигурителния стаж.


Как се определя размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест?

Размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната по чл. 70, ал. 3 от КСО се умножи по индивидуалния коефициент, изчислен по реда на чл. 70, ал. 8, 9, ал. 10 т.2 и ал. 11 от КСО до датата на пенсионирането, и по следните коефициенти, според степента на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане:


За пенсии, отпуснати с начална дата от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

над 90 на сто – 0,4242;

от 71 до 90 на сто – 0,3720;

от 50 до 70,99 на сто – 0,3189.


За пенсии, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г.

над 90 на сто – 0,4494;

от 71 до 90 на сто – 0,3932;

от 50 до 70,99 на сто – 0,3371


Размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест не може да бъде по-малък, според степента на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане, както следва:


над 90 на сто – 125 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст - от 1 януари 2021 г. - 375,00 лв.;

от 71 до 90 на сто – 115 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст - от 1 януари 2021 г. - 345,00 лв.;

от 50 до 70,99 на сто – 100 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст - от 1 януари 2021 г. - 300,00 лв.


Размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест не може да бъде по-малък от размера, изчислен като за пенсия за инвалидност поради общо заболяване.


bottom of page