top of page
Търсене

Работно време и отпуск

Според чл. 319 от КТ работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер на не по-малко от 26 работни дни.


Хората с увреждания се наемат на пълно или непълно работно време. В Кодекса на труда е предвидено, че е забранено полагането на нощен труд (чл. 140, ал. 4, т. 3 и 4) и извънреден труд (чл. 147, ал. 1, т. 3 и 4) от майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им, освен с тяхното писмено съгласие, и трудоустроени работници служители. Контролът по спазването на трудовото законодателство е възложен на Главна инспекция по труда, а по отношение на и на програмите и проектите по Закона за хората с увреждания, компетентна е и Агенцията за хората с увреждания.


Comentarios


bottom of page