top of page
Търсене

Адаптиране на работно място

Наемайки на работа служител с увреждане, работодателят е длъжен да пригоди работното място за човек с увреждане при неговото наемане или когато увреждането на лицето настъпи след наемането му на работа, при необходимост, в зависимост от вида и степента на увреждането. Съответно може да кандидатства с проекти пред Агенцията за хората с увреждания за отпускане на средства за осигуряване на достъп до работното място, приспособяване на работното място и оборудване на работното място, съгласно Закона за хората с увреждания.


От изключително значение е работодателят е да пригоди работното място към нуждите на човека с увреждане – достъп до работното място, подходящо оборудване и работно време, при спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, които компенсират увреждането на човека и му осигуряват възможност да работи.


Разумните улеснения са промяна на работната среда, която е необходима, за да се помогне на лице с увреждане да изпълнява работата си и да израства в нея и/или да се обучава. Те включват:

  • инсталиране на асансьори или рампи,

  • инсталиране на офис мебели с подходяща височина,

  • инсталиране на увеличителни стъкла за компютърни екрани,

  • осигуряване на гъвкаво работно време или работа от разстояние,

  • осъществяване на мерки за повишаване на осведомеността на служителите.

На първо място е важно компанията да бъде изцяло запозната с нуждите на служителя, за да се направи план за вида/видовете приспособления, които ще бъдат необходими – рампа, тоалетна, софтуер за компютър, други. Задължителна стъпка е да се направи оценка на ефективността – до каква степен ще премахне предизвикателството за човека, съответно колко време ще отнеме имплементацията и дали има нужда от обучение за експлоатация на подобрението? Какви ще бъдат необходимите средства за инвестиция, компанията може ли да си го позволи? Всичко това трябва да бъде съобразено и с работната среда за останалите служители на компанията, за да не нарушава тяхното здраве и комфорт. След провеждането на това проучване следва да се премине към въвеждане на подобрението.


Трябва да бъдат спазвани изискванията при полагане на труд, които компенсират увреждането на лицето и му осигуряват възможност да работи. В ЗХУ е предвидена програма за подпомагане на този процес. Всеки работодател може да кандидатства с проект пред Агенцията за хората с увреждания за отпускане на средства в размер до 16 000/18 000 лв. за осигуряване на достъп на лице с увреждане, адаптиране и оборудване на работното място. Осигурените активи остават собственост на работодателя. Тези суми биват превеждани от Агенцията за хората с увреждания и могат да се използват както следва:

  • за осигуряване на достъп до работното място за лица с трайни увреждания (до 7 500 лв.);

  • за приспособяване на работното място за лица с трайни увреждания (до 2 500 лв. за едно работно място);

  • за оборудване на работното място за лица с трайни увреждания (до 6 000 лв. за едно работно място или 8 000 лв. за новоназначено лице).

Отпускането на средствата от Агенцията за хората с увреждания става при условие, че работното място се заема от лице от целевата група за срок, не по-кратък от 36 месеца.


Потенциални проблеми при включването на хората с увреждания в дадена организация

Въпреки условията, създадени за подпомагане на включването на лица с увреждания в обичайния ритъм на работа на всяка желаеща организация, все пак остават актуални и редица трудности в приспособяването. Най-простият пример, който може да се даде, е случай, в който се налага изпълнението на инцидентно възникнали задачи (като вдигане на тежки неща, извънредна работа и други).


Ето защо, настоящата нормативна уредба, позволява ползване на преференции от хората с увреждания, без да предвижда компенсации за работодателя. Има удължен основен годишен отпуск и ограничена възможност за промяна в трудовото правоотношение - това цели да защити хората с увреждания, но плаши или създава потенциални проблеми за работодателите.


Kommentare


bottom of page