top of page
Търсене

Достъпна среда

Достъпната жизнена и архитектурна среда е друго ключово условие за интеграцията на хората с увреждания (чл. 4, т. 4 от ЗИХУ). Вменено е като задължение на различните министерства да осигурят необходимите предпоставки, за да се създаде достъпна среда за хората с увреждания.


По отношение на архитектурната среда Министерството на регионалното развитие и благоустройството създава условия за достъпна жизнена и архитектурна среда за хората с увреждания, като разработва нормативни актове, правила, норми и нормативи. Във връзка с това и с оглед разпоредбата на чл. 169, ал. 4 от Закона за устройството на територията е приета Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. С наредбата се определят изискванията при проектирането, изпълнението и поддържането на строежите (елементите на урбанизираната територия и на сградите и съоръженията) за осигуряване на достъпна архитектурна среда за цялото население, като се отчитат и специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т.ч. на хората с увреждания.


В чл. 9 от КПХУ също е установено изискването към компетентните държавни органи да бъдат създадени възможности на хората с увреждания да живеят самостоятелно и да участват пълноценно във всички аспекти на живота, като бъдат предприети подходящи мерки за осигуряване за хората с увреждания на равен достъп не само до физическата среда на живеене, но и до транспорта, информацията и комуникациите, включително до информационните и комуникационните системи и технологии и до всички останали удобства и услуги, отворени или предназначени за широката общественост, както в градските, така и в селските райони.


Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Съгласно разпоредбите на Закона за хората с увреждания от Министерството на труда и социалната политика е разработена "Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност". Основната цел на програмата е изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания и осигуряване на лична мобилност за тяхното социално приобщаване, като се отчитат и специфичните им потребности.

Кой може да кандидатства?

По Компонент 1, за изграждане на достъпна среда (изграждане на рампи, поставяне на електрически стълбищни платформи и асансьори) в жилищна сграда могат да кандидатстват:

  • Всеки собственик на индивидуална жилищна сграда, който е лице с трайни увреждания и се придвижва с инвалидна количка или в чието семейство има член, който е лице с трайни увреждания, придвижващо се с инвалидна количка и/или дете с определени вид и степен на увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, както и с постоянен адрес в същата индивидуална жилищна сграда.

  • Всяко юридическо лице - сдружение, учредено и вписано по Закона за управление на етажната собственост. Нужно е собственикът на жилище в жилищната сграда в режим на етажна собственост да е лице с трайни увреждания, придвижващо се с инвалидна количка, или в чието семейство има член, който е лице с трайно увреждане и се придвижва с инвалидна количка и/или дете с определени вид и степен на увреждане, използващо инвалидна количка, както и с постоянен адрес в същото жилище.

По Компонент 2, за отпускане на безвъзмездна помощ за приспособяване на лек автомобил и провеждане на шофьорски курсове, могат да кандидатстват:

  • Хора с трайни увреждания с доказан дефицит на долни и/или горни крайници, въз основа на медицинска експертиза. Необходим е и документ за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление, издадено от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК).

Хората с увреждания могат да кандидатстват в рамките на годината и по двата компонента, но поотделно – с две отделни заявления, при положение че отговарят на заложените изисквания.

Крайният срок за кандидатстване се обновява ежегодно, с поставена крайна дата през месец май на текущата година.


Commentaires


bottom of page