top of page
Търсене

Прекратяване на трудовите правоотношения

Съгласно чл. 333, ал. 1, т. 2 КТ при извършване на уволнение в случаите на чл. 328, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 5 и т. 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ работодателят трябва да поиска предварително разрешение от инспекцията по труда за всеки отделен случай, когато работникът или служителят е трудоустроен и/или боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването.


Случаите на уволнение на основание член 328 са свързани с прекратяване на трудовото правоотношение с предизвестие от работодателя:

1. чл. 328, ал. 1, т. 2 – при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;

2. чл. 328, ал. 1, т. 3 – при намаляване на обема на работата;

3. чл. 328, ал. 1, т. 5 – при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;

4. чл. 328, ал. 1, т. 11 – при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях;


Уволнението на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ, т.е. дисциплинарно и без предизвестие.


За уволнение на всяко друго основание, не се изисква разрешение от Инспекция по труда!


Закрилата при уволнение на работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение, е уредена в чл. 333 от Кодекса на труда (КТ). Там се установява т.нар. „предварителна закрила” при уволнение. Тя е предварителна, защото предхожда извършването на уволнението. Нейното предназначение е да постави извършването на уволнението в зависимост от получаването на предварително разрешение от определен държавен или синдикален орган и само след получаването на това разрешение уволнението може да бъде извършено. Това разрешение се иска писмено от работодателя и трябва да се получи писмено от компетентния държавен или синдикален орган.


Ако такова разрешение не е поискано или след като е било поискано, изобщо не е било дадено, или не е било дадено преди уволнението, то извършеното уволнение само на това основание е незаконно. Предварителното разрешение за уволнение означава даване на съгласие или отказ да се разреши извършването на уволнението от компетентен държавен или синдикален орган. Този орган е съответната областна инспекция по труда за случаите по ал. 1 и ал. 5 на чл. 333 от КТ и съответния синдикален орган за случаите на ал. 3 и ал. 4 от чл. 333 от КТ.


Даденото предварително разрешение за уволнение не прави само по себе си уволнението законно. Законността на уволнение, извършено с предварително разрешение, също може да се оспорва по чл. 344 от КТ и такова уволнение може да се окаже незаконно, ако други изисквания на закона са нарушени. Наличието на разрешение означава само, че при извършване на уволнението това законно изискване е спазено. Но то не прегражда пътя за оспорване на уволнението пред съда. Съгласно разпоредбите на чл. 358, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1 от КТ исковете по трудови спорове относно прекратяването на трудовите правоотношения се предявяват в 2-месечен срок от деня на прекратяването.


Comments


bottom of page