top of page
Търсене

Право на помощни средства и медицински изделия

На какви помощни средства и медицински изделия имат право хората с увреждания?

Хората с увреждания с установена потребност от помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 61, ал. 1 ЗХУ, получават целева помощ за изработване, покупка и/или ремонт, с изключение на медицинските изделия, които се заплащат напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса (чл. 73, ал. 1 ЗХУ). Заявител за такава помощ може да бъде:

  • човек с увреждане;

  • родител (осиновител), настойник или попечител на човек с увреждане;

  • лице, на което са възложени грижи за дете с увреждане по реда на чл. 26 ЗЗДт;

  • ръководител на социалната или интегрираната здравно-социална услуга за резидентна грижа, която ползва дете с увреждане (в сила от 01.01.2020 г.) (арг. от чл. 75, ал. 1 във вр. с чл. 21, ал. 2, т. 2-4 ЗХУ)

Целевата помощ се предоставя на правоимащото лице за изработване, покупка и/или ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия само от лица, вписани в регистъра по чл. 88, ал. 1 ЗХУ, с изключение на помощта, отпускана по т. 4, буква "е" от Приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 ЗХУ (чл. 69 ППЗХУ). Заявителите подават заявление-декларация за отпускане на целева помощ по чл. 73 ЗХУ (арг. от чл. 76 ППЗХУ).


Кой може да се възползва от тази помощ?

Финансовата подкрепа се осъществява при заявена потребност във Формуляра за самооценка и на базата на представени медицински документи, издадени от Националната експертна лекарска комисия, териториалните експертни лекарски комисии и лекарските консултативни комисии, удостоверяващ необходимостта от помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (арг. от чл. 73, ал. 2 ЗХУ и чл. 4, ал. 1 от Методиката). Към изискуемите медицински документи се прилагат:

  • проформа фактура – за изделията, изработвани по поръчка, и за целевите помощи, отпускани за ремонт;

  • протокол от производител, вписан в регистъра по чл. 88, ал. 1 ЗХУ, с който се определят специфичните проектни характеристики, съгласно заданието за изработване на изделието – само за изделията, изработвани по поръчка (чл. 70, ал. 2 ППЗХУ).

Каква е процедурата по кандидатстване и одобрение?

Тези документи се подават в ДСП по настоящия адрес на човека с увреждане. Документите може да се подават лично, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Документите може да се приемат и в дома на човека с увреждане при доказана с медицински документ необходимост (чл. 21, ал. 4 ЗХУ).


Целевата помощ за изработване, покупка и/или ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия се отпуска със заповед на директора на ДСП или оправомощено от него длъжностно лице в 10-дневен срок след представяне на необходимите документи (чл. 70, ал. 1 ППЗХУ). Заповедта за отпускане на целевата помощ се съобщава писмено на лицето, подало заявление-декларацията, в 7-дневен срок от издаването ѝ заедно с индивидуалната оценка на потребностите (§ 6, ал. 7 ЗХУ и чл. 65, ал. 4 ППЗХУ). Тв се издава в три екземпляра за всяко помощно средство, приспособление, съоръжение и медицинско изделие поотделно, а за отказ за отпускане – в два екземпляра. Два екземпляра от заповедта за отпускане на помощта се предоставят на човека с увреждане заедно с екземпляр на предавателно-приемателния протокол.


Целевата помощ за изработване, покупка и/или ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия се реализира в 3-месечен срок от датата на съобщаването на заповедта освен в случаите, когато изработването или ремонтът на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия изисква по-дълъг период и е удостоверено с документ от изпълнителя. Заповедите за отпускане на целеви помощи за медицински изделия по т. 1, 2, 3а, 3б, 4, 6 и 7 от Приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 ППЗХУ след изтичането на експлоатационния срок се издават въз основа на първоначалните медицински документи, удостоверяващи потребността от тях (чл. 70, ал. 3-6 ППЗХУ).


Помощните средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия, получени по реда на ППЗХУ, не могат да бъдат заменяни, продавани или дарявани в рамките на експлоатационния срок.При преустановяване ползването на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия те се връщат в ДСП с изключение на изработените по поръчка. Върнатите помощни средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия могат да се предоставят на нуждаещи се лица или на здравни и социални институции (чл. 77 ППЗХУ).Дирекции "Социално подпомагане" водят и съхраняват документите за отпуснатата финансова подкрепа в 10-годишен срок считано от месеца на прекратяване на подкрепата (чл. 65, ал. 6 ППЗХУ).


Човекът с увреждане или лицето по чл. 21, ал. 2, т. 2-4 ЗХУ получава помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия след представяне на екземпляр от заповедта за отпускане на целевата помощ на избрано от него лице, вписано в регистъра по чл. 88, ал. 1 ЗХУ. Отпуснатите целеви помощи за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия на хората с увреждания се изплащат от АСП.


Какъв е размерът на отпусканата помощ?

Средствата за реализираните целеви помощи на стойност до максималния размер за изработване, покупка и ремонт на съответното помощно средство, приспособление, съоръжение и медицинско изделие по чл. 68, ал. 2 ЗХУ се превеждат от ДСП по сметките на лицето, вписано в регистъра, което ги е предоставило. Те се превеждат въз основа на представено от лицето, вписано в регистъра, искане в ДСП, към което се прилагат:

  • първичен счетоводен документ съгласно Закона за счетоводството или фактура съгласно Закона за данък върху добавената стойност – оригинал;

  • заповед на директора на ДСП или на оправомощено от него длъжностно лице за отпускане на целевата помощ – оригинал;

  • предавателно-приемателен протокол, подписан от представител на лицето, вписано в регистъра, и от човека с увреждане или от негов представител, с което последното се съгласява с предоставеното помощно средство, приспособление, съоръжение и медицинско изделие и декларира неговото получаване;

  • документ, издаден от производителя на медицинското изделие, който съдържа специфичните му характеристики съгласно заданието – само за изделията, изработвани по поръчка.Comments


bottom of page