top of page
Търсене

Списък на редките заболявания в България

Всички заповеди за Списъка на редките заболявания можете да намерите тук. Съгласно условията и реда по вписване на диагнози в списъка с редки заболявания в България, към 01.06.2023-та година са включени следните диагнози, които тук сме разпределили в две секции.


В първата секция можете да намерите досието на всяка отделна диагноза, като кликнете върху името на диагнозата, изписано в оранжев цвят:

​Диагноза

Orpha Код

204

280397

​356

362

231214

​231222

​822

​447

84

124

65

98878

98879

903

325

326

327

328

330

​331

335

73274

849

​47

1572

​69129

​331235

169139

906

​567

1572

​1572

552

​759, 169615, 169618

90695

79254

35

​664

365

​416

77293

​646

2770

​75233

32

77259, 77260, 77261

580

2388

​Диагноза

Orhpa Код

​79277

​79278

​101330

​79273

​79276

​79473

905

​139498, 79230, 225123, 139491

​586

​32960

​85447

330001

​528

​399

​1177, 95, 96, 139485, 1188, 453521, 412057, 352403, 404481, 404499, 404493, 284282, 284271, 363429, 95434, 363432, 324262, 98, 95433, 83472, 1171, 1174, 284324, 88637, 1186, 559, 2579, 2589, 88628, 448251, 98773, 101109, 1955, 247765, 1175, 85297, 85292, 100, 370109, 251347, 99

​83330

83418

83419

​90020

​391411

​2828

​363654

​2379

​411602

​171695

​306674

​240103

​240085

​240094

​683

​99750

​240071

240112

​98933

​199351

1866

93958

​93955

​1020

​275864

​275872

​98535

293848

250831

95432

​100070

54247

506

​71211

​Диагноза

​Orpha Код

​589

​98914

​602, 329478, 399086

​261

​98895

​98896

​102014, 102015

​269

​550

​227510

102

​104

​480

422

​70591

​54057

​397

536

​90291

​250923

​3384

​3426

​860

​1464

​99094

​1330

​2037

​97214

​439

​3093

​706

​1457

1208

​99125

​99124

​666

​79361

805

739

​881

Що се отнася до останалите диагнози, регистрирани в Списъка, Министерството на здравеопазването все още подготвя отделни досиета. Ето кои са тези диагнози, по ред на добавяне в списъка:


Фигуриращи в първия утвърден списък от 27.11.2015г.:

 • Таласемия инермедия

 • Конституционална апластична анемия

 • Анемия на Фанкони

 • Болест на Von Villebrand

 • Вроден дефицит на други фактори на кръвосъсирването

 • Идиопатична тромбоцитопенична пурпура

 • Наследственаа хипогмаглобулинемия

 • Селективен дефицит на имуноглобулин A

 • Селективен дефицит на подкласове на имуноглобулин G

 • Имунодефицит с повишен имуноглобулин M

 • Дефицит на антитела с близкии до нормата имуноклобулини или с хиперимуноглобулинемия

 • Други имунодефицити състояния с преобладаващ дефект на антитела

 • Имунодефицит с преобладаващ дефект на антитела, неуточнен

 • Тежък комбиниран имунодефицит с ретикулна диагноза

 • Тежък комбиниран имунодефицит с ниско съдържание на T- и B-клетки

 • Тежък комбинираан имунодефицит с ниско или нормално съдържание на B-клетки

 • Дефицит на аденозиндезаминаза (ADA)

 • Синдром на Nezelof

 • Дефицит на пурин-нукллеозид-фосфорилаза

 • Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас I

 • Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас II

 • Други комбинираани имунодефицити

 • Комбиниран имунодефицит, неуточнен

 • Имунодефицит с къси крайници

 • Имунодефицит като резултат от наследствен дефект, предизвикан от вируса на Epstein-Barr

 • Синдром на хиперимуноглобулиин E

 • Имунодефицит, свързаан с други уточнени значителни дефекти

 • Имунодефицит, свързан със значителни дефекти, неуточнен

 • Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи отклонения в броя и функцията на B-клетките

 • Обикновен имунодефицит с автоантитела към B- или T-клетки

 • Други обикновени променливи имунодефицитни състояния

 • Обикновен променлив имунодефицит, неуточнен

 • Дефект на функционалния антиген-1 на лимфоцитите

 • Дефекти в системата на комплемента

 • Други уточнени имунодефицити

 • Имунодефицит, неуточнен

 • Идиопатаичен хипопаратиреоидизъм

 • Акромегалия и хипофизарен гигантизъм

 • Хиперпролактенемия

 • Други хиперфункции на хипофизата

 • Безвкусен диабет

 • Синдром на Cushing с хипофизарен произход

 • Първиична недостатъчност

 • Разстройства в метаболитния цикъл на уреята

 • Други мукополизахаридози

 • Разстройства на обмяната на фосфора

 • Китозна фиброза белодробни прояви

 • Кистозна фиброза с чревни прояви

 • Кистозна фиброза с други прояви

 • Наследствена фамилна амилоидоза невропати

 • Миотонични увреждания

 • Сирингомиелия и сирингоглобулия

 • Първична белодробна хипертония

 • Болест на Crohn на тънкото черво

 • Болест на Crohn на дебелото черво

 • Синдром на Felty

 • Юношески ревматоиден артрит

 • Юношески анкилозиращ спондилит

 • Юношески артрит със системно наачало

 • Юношески полиартрит

 • Юношески пауциартикуларен артрит

 • Възлест полиартериит

 • Гранулома на Wegener

 • Дисеминиран lupus erythematodes увреждане на други органи или системи

 • Ювенилен дерматомиозит

 • Други дерматомиозити

 • Полимиозит

 • Синдром CR(E)ST

 • Синдром на Арналд-Киари

 • Предсърдндо камерен септален дефект

 • Аортопулмонлаен септален дефект

 • Коактация на аортата

 • Епидермолизис булоза симплекс

 • Епидермолизис булоза леталис

 • Епидермолизис булоза дистрофика

 • Кариотип 45,X

 • Кариотип 56,X iso

 • Кариотип 56,X със структурно абнормална полова хромозома, различна от iso

 • Мозаицизъм, 45, X/46, XX или УУ

 • Мозаицизъм, 45, X/друга клетъчна линия (линии) с абнормална полова хромозома

 • Други варианти на синдрома на Turner

Включени в допълнението от 30.03.2016г.

 • Анемия, дължаща се на недостиг на глюкозо-6-фосфат дехидрогенеза

 • Болест на Minkowski-Chauffard

 • Наследствена еритропоетична порфирия

 • Етритропоетична протопорфирия

 • Други порфирии

 • Порфирия вериегата

 • Остра интермитентна порфирия

 • Разстройства на обмяната на желязото - хемохроматоза

 • Други интерстициални белодробни болести с фиброза

 • Идиопатична белодробна фиброза

Включени в допълнението от 10.01.2019г.

 • Детска спинална мускулна атрофия тип I

 • Други наследствени спинални мускулни атрофии

Включени в допълнението от 04.11.2022г.

 • Хронична (в детската възраст) грануломатозна болест

 • Персистираща хиперинсулинемична хипогликемия на кърмачето

 • Първичен хипералдостеронизъм

 • Албинизъм. Синдром на Chediak-Higashi

 • Дефицит на пируват дехидрогеназа

 • Спастична атаксия – дизартрия

 • Ранна малкомозъчна атаксия със запазени рефлекси

 • Атаксия на Friedreich

 • Friedreich подобна атаксия

 • АР атаксия при CoQ дефицит

 • Синдром на атаксия – глухота – умствена изостаналост

 • АР спиноцеребеларна атаксия, SCA, тип 17, SCAR17

 • SCAR16

 • SCAR14

 • АР церебеларна атаксия – епилепсия – интелектуален дефицит

 • SCAR15

 • SCAR23

 • SCAR12

 • SCAR11

 • AP церебеларна атаксия – пирамидни белези – нистагъм – окуломоторна атаксия синдром

 • SCAR4

 • SCAR18

 • SCAR13

 • Синдром на Charlevoix-Saguenay

 • SCAR3

 • Церебеларна атаксия – интелектуален дефицит – оптична атрофия – кожна симптоматика синдром

 • Синдром на CAPOS

 • Церебеларна атаксия – ектодермална дисплазия синдром

 • SCAR7

 • 4H синдром

 • Синдром на Ohaha, спиноцеребеларна атаксия с начало в кърмаческа възраст

 • Синдром на Marinesco-Sjögren

 • Синдром на Furukawa-Takagi-Nakao

 • Миоклонус – церебеларна атаксия – нарушение на слуха синдром

 • АР задностълбцова атаксия и retinitis pigmentosa

 • SCAR19

 • SCA21

 • SCA28

 • SCA34

 • X свързана церебеларна атаксия

 • X свързана прогресивна церебеларна атаксия

 • X свързана спиноцеребеларна атаксия тип 3

 • X свързана спиноцеребеларна атаксия тип 4

 • Атаксия телеангиектазия

 • Атаксия-телеангиектазия варианти

 • Атаксия-телеангиектазия подобни заболявания

 • АД спиноцеребеларни атаксии

 • Х-свързан паркинсонизъм със спастицитет синдром

 • Идиопатична фамилна дистония

 • Идиопатична нефамилна дистония

 • Семантична деменция

 • Паркинсонизъм с алвеоларна хиповентилация и депресия

 • Синдром на Ramsay Hunt

 • Периневрални кисти на Тарлов с неврологична симптоматика

 • Атаксия с окуломоторна апраксия

 • 46,XY пълна гонадна дисгенезия
Comments


bottom of page