top of page
Търсене

Националната програма за обучение и заетост на хората с трайни увреждания

Съгласно чл. 36 (1) на Закон за Хората с Увреждания Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта осъществяват политиката по заетостта на хората с трайни увреждания, като съвместно с други заинтересовани страни разработват и предлагат за финансиране и реализиране програми и мерки за насърчаване на заетостта, осигуряващи равни възможности чрез социално-икономическа интеграция на хората с трайни увреждания, съгласно Закона за насърчаване на заетостта. По програмите и мерките по ал. 1 се предоставят средства за стимулиране на работодателите, които разкриват работни места за наемане на хора с трайни увреждания, по реда на Закона за насърчаване на заетостта.


Националната програма за обучение и заетост на хората с трайни увреждания се финансира със средства от Държавния бюджет, като максималният срок, в рамките на който се подпомага работодателя за наемането на човек с трайни увреждания, е 24 месеца. В рамките на тези 24 месеца държавата поема осигуровките за трудово възнаграждение, за отпуск, осигуровки и допълнителните възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и в нормативните актове по прилагането му.


Съгласно Програмата от държавния бюджет се осигуряват средства за:

1. На работодател, разкрил работни места за срок от 24 месеца и наел безработни лица, обект на Програмата, насочени от дирекция „Бюро по труда”, на основание чл. 16, т. 6 и чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта, се предоставят средства за:

1.1. трудово възнаграждение в размер, ежегодно определян в Националния план за действие по заетостта, за действително отработено време;

1.2. допълнителните възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и в нормативните актове по прилагането му върху средствата по т. 1.1;

1.3. възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или 319 от Кодекса на труда;

1.4. възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от КСО;

1.5. дължими вноски за сметка на работодателя съгласно чл. 30а, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗНЗ за фондовете „Пенсии“, ТЗПБ и ОМЗ, ДЗПО и НЗОК и за фонд „Безработица”.

Средствата се предоставят за всеки безработен, нает по Програмата, за времето, през което е бил на работа, но за не повече от 24 месеца.


2. За провеждане на обучение, в размери ежегодно определяни в Националния план за действие по заетостта, както следва:

2.1. За мотивационно обучение.

2.2. За обучение за придобиване на професионална квалификация.

2.3. За обучение за придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности.

2.4. За стипендии за включените в обучение по т.т. 2.2 и 2.3 за срока на обучението.

2.5. За транспорт и квартира за включените в обучение по т.т. 2.2 и 2.3 за срока на обучението, когато то се провежда в населено място, извън местоживеенето на безработните.


Работодателите, от своя страна, осигуряват средства за:

1. материални разходи за обезпечаване на разкритите работни места, в т.ч. за материали, суровини и др., необходими за осъществяване на дейността;

2. обезпечаване на всички задължителни плащания по Кодекса на труда, които не се поемат от Държавния бюджет и осигуровките върху тях.


bottom of page